Onsdag 15 augusti 2018

Nära vård – ett måste!

Oavsett vilken partiföreträdare man talar med i Västra Götalandsregionen så är budskapet om framtidens hälso- och sjukvård i princip detsamma: Den första linjens vård måste stärkas om regionen i längden ska klara inflödet till sjukhusens akutmottagningar.

Ändå ligger Västra Götalandsregionen i topp i landet när det gäller primärvård. År 2015 gick exempelvis var femte krona inom regionens hälso- och sjukvård till primärvården, 19,8 procent. Det motsvarar i pengar 4460 kronor per invånare och år. Spännvidden är dock stor mellan landstingen. I botten ligger Gotland med 13,8 procent och Västernorrland med 14,4 procent av deras totala hälso- och sjukvårdskostnad. Stockholm och Skåne ligger på 18,3 respektive 18,2 procent.

Till detta kan sägas att Västra Götaland åren 2006 – 2015 dessutom ökat sin primärvårdsandel mest i hela landet – efter Skåne.

Trots detta faktum måste de framtida satsningarna ske utanför sjukhusen, i den nära vården – för att klara vården inom sjukhusen.

Även nationella analytiker har kommit till samma slutsats. Göran Stiernstedt som nyligen har utrett den svenska sjukvårdsmodellen konstaterar att Sveriges sjukhusfixering sitter djupt. Hans förslag går ut på att resurser omfördelas från sjukhusvård till en ny primärvård som i framtiden också inrymmer specialistläkare och som också ska kunna hantera akutfall dygnets alla timmar.

Detta låter sig inte göras i en handvändning. Det är mäktiga intressen som utmanas.

Men det riktigt stora bekymret är bristen på allmänläkare. Läkarförbundet redovisade nyligen att för en god primärvård i Sverige erfordras omkring 7000 allmänläkare. Men dit har vi en lång väg att gå. Det saknas 2700 allmänläkare, konstaterar Läkarförbundet, som menar att det behövs en nationell primärvårdsreform.

”För att möjliggöra att en större del av befolkningens vårdbehov tillgodoses utanför sjukhusen behövs en förstärkt primärvård med patientansvariga läkare. Listning på fast läkare och ökad medicinsk kontinuitet och närvaro i kommunal vård och omsorg kan medföra att både akutbesök, behov av sjukhusvård och vårdtider minskar” skriver förbundet.

Alla förslag att underlätta detta måste välkomnas. Centerpartiets vice ordförande Anders W Jonsson redovisade nyligen i en debattartikel två spår som skulle ge fler allmänläkare. Det ena är göra det enklare att starta mindre, personägda vårdcentraler. I dag är det enbart specialistläkare i allmänmedicin som får driva vårdcentral.

Dessutom lyfter han fram nödvändigheten av att sätta ett tak på hur många patienter som kan lista sig hos en läkare.  Dagen system medger att hur många patienter som helst kan listas, vilket leder till att många läkare i längden inte orkar med.

Sverige ligger långt efter andra länder och det systemskifte, som såväl Västra Götalandsregionen som nationella företrädare nu förespråkar, måste få högsta prioritet.

Det som talar för att frågan också borde få högsta prioritet är att väljarna samtidigt placerar hälso- och sjukvården som den allra viktigaste valfrågan.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.