Måndag 19 april 2021

Öppet fält för nya arbetstillfällen

2019 beslutade styrelsen för Småföretagarnas Arbetslöshetskassa (SMÅA) att flytta merparten av kontoret från Stockholm till Lycksele. Ett beslut som fattades efter en skenande kostnadsutveckling i huvudstaden vad gäller både kontorshyra och löner. Totalt berördes cirka 50 medarbetare och chefer av beslutet.

Vid tillfället för beslutet var jag styrelseordförande i SMÅA och kom att hålla operativt i stora delar av etableringen utanför Stockholm. Styrelsen satte upp ett antal kriterier för val av ny ort bland annat goda kommunikationer till Stockholm, Domstolsväsende och Arbetsförmedling på orten, då dessa historiskt varit viktiga för rekrytering av nya medarbetare. Det var också viktigt att det fanns tillgång till bostäder och bra kommunal service för rekrytering av nya medarbetare och eventuella medarbetare som skulle kunna tänka sig att lämna Stockholm.

Efter tre månaders intensivt arbete och utvärdering av olika etableringsalternativ föll styrelsens val på Lycksele.

Under processen togs kontakter med bland annat Tillväxtverket som borde ha intresse i etablering av nya arbeten inom tjänstesektorn utanför storstäderna. Det SMÅA efterfrågade var möjlighet till stöd för etablerings- och engångskostnader som utbildning av ny personal. För Lycksele innebar SMÅA:s etablering cirka 35 nya arbetstillfällen under första året.

Tillväxtverket välkomnade och hyllade SMÅA:s beslut men meddelade att någon form av stöttning inte var möjlig då deras uppdrag att stödja en etablering inte omfattar tjänsteföretag men däremot hade kunnat gjort det om vi varit ett tillverkningsföretag. Utifrån statsstödsregler och annat som skulle kunna snedvrida konkurrensen mellan regioner och länder så ska det förstås inte vara lätt att kunna få stöttning vid etablering. Men att utesluta tjänsteföretag från möjlighet till alla former av stöd förvånade oss. Det Sverige utanför storstadsregionerna lider brist av är arbeten inom tjänstesektorn medan Tillväxtverkets uppdrag ligger fast i traditionell tillverkningsindustri.

SMÅA:s etablering stod inte och föll med eventuellt statligt eller regionalt stöd. Den ursprungliga budgeten för flytten till Lycksele visade på en årlig kostnadsbesparing på cirka 8 miljoner stor del av detta lokalkostnader, sammanräkningen efter 2019 visade på ett än bättre utfall då löneläget var 10 procent lägre.

Under pandemin har många arbetsplatser ställt om, hemarbete är numera det vanliga där så är möjligt, i de flesta tjänsteföretag är det norm. För allt fler arbetsgivare står det klart att verksamheten inte är beroende av dyra kontor och högt löneläge i Stockholm för att det ska fungera. Här finns stora möjligheter för Skaraborgs kommuner att med vårt centrala läge mellan Stockholm och Göteborg och goda kommunikationer att få viktiga nya arbetstillfällen till vår region.

Efter pandemin kommer många arbetsgivare inom tjänstesektorn se över möjligheterna att finna billigare lösningar som kan kombinera hemarbete med fysiska arbetsplatser till lägre kostnad. Därför är det hög tid för Skaraborgs kommuner att samlat marknadsföra sig, fältet ligger öppet för Next Skaraborg!

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.