Onsdag 2 december 2020

Pandemins effekter på inflytande och delaktighet

Förväntningarna på en återgång och normalisering av umgänge och föreningsliv var stora efter åtta månader med social distansering som gällande norm i samhället. Istället händer det alla hoppades inte skulle ske, en andra pandemivåg sköljer utan hänsyn in över världen och de kort och långsiktiga effekterna av den är i omöjliga att överskåda.

Den fysiska mötesverksamheten som är en del av folkrörelse- och föreningssverige har i mångt och mycket ställts in sedan tidig vår, en del har ställts om till digitala möten men långt ifrån allt. Att pandemin som kostat Sverige 6000 människor livet sedan i mars och utsatt sjukvården för påfrestningar vi aldrig skådat tidigare, med alla till buds stående medel måste bekämpas får det inte råda några tvivel om, här har du, jag, vi, alla ett lika stort och gemensamt ansvar.

Under året har antalet folkvalda som är närvarande och deltagande i, region- och kommunfullmäktigen efter frivilliga överenskommelser tillfälligt minskats ner. Nämndssammanträden ställs in eller görs digitala, den förskjutning av beslut från politiken till tjänstepersonorganisationerna som pågått under lång tid tenderar att öka. I flera av Skaraborgs kommuner ser vi budgetar göras upp i breda politiska överenskommelser. Vad blir de långsiktiga konsekvenserna av att färre folkvalda deltar i arbetet och att skillnaderna mellan oppositionens och majoritetens politik i kommunerna blir ännu mer otydlig, ökar eller minskar det intresset att deltaga i det politiska arbetet?

Med mindre än två år kvar till nästa val ligger partierna i startgroparna för att rekrytera och utbilda nya och kommande kandidater. I ett läge när möjligheterna att träffas och diskutera samhällsfrågor och politik är begränsade trots de digitala mötesplatsernas möjlighet blir detta en utmaning. Sedan lång tid tillbaka minskar partiernas mötesverksamhet och möjligheten för partimedlemmar att delta i det politiska samtalet var få redan innan pandemin. Det sedan lång tid tillbaka minskade engagemanget och viljan att engagera sig i det partipolitiska arbetet utgör i förlängningen ett hot mot demokratin.

Inför varje mandatperiod är det brukligt att den politiska organisationen i kommuner och region ses över. De partier som även utan en pågående dödlig pandemi brukar hävda att antalet förtroendevalda i de beslutande församlingarna är för många har under pandemin delvis fått vatten på sin kvarn. Dessa partier vill ofta också se minskat politiskt inflytande till förmån för en förskjutning av makt till tjänstepersonorganisationen. Folkrörelsepartierna Centerpartiet och Socialdemokraterna har hittills oftast varit av den motsatta uppfattningen. Frågan som bör engagera är snarare hur inflytande och delaktighet kan ges till fler och ökas för att säkra demokratin.

Pandemin har sedan länge skördat alldeles för många liv, pandemin får inte riskera att hota delaktighet, inflytande och demokrati. Därför behövs nya sätt för att kanalisera medborgarnas samhällsengagemang som utgår från: tänk om, ställ om, tänk nytt.

Leif Walterum

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.