Torsdag 25 april 2019

Punkt för Ryholm?

En fjärdedel av Sveriges yta är täckt av torv. Enligt Svensk Torv så ”skördas” endast en promille av denna torv.

Vi möter torv allt som oftast i varuhusen. Särskilt nu under våren, när trädgårdsodlare släpar hem säck efter säck, med olika typer av planteringsjord och jordförbättringar. Men torven används också för uppvärmning. Sammantaget ger branschen sysselsättning för cirka 1 200 personer i landet, främst på glesbygden.

Så användning av torv har stor betydelse på olika sätt i det svenska samhället.

Men debatten kring Ryholms stormosse vid sjön Viken, mellan Töreboda och Tibro, handlar inte om torvens vara eller inte vara.

Debatten handlar om en enda sak; lämpligheten att starta en storskalig torvutvinning på just denna mosse. Om det är lämpligt ur natursynpunkt och om det är lämpligt på grund av närheten till sjön Viken?

Förra veckan föll domen i Mark- och miljödomstolen. Även denna gång fick det sökande torvföretaget (Rölunda Produkter AB) nej. I sak handlade det om rätten till dispens för markavvattning på en del (150 hektar) av mossen. En slags förberedelse för torvutvinning, kan man kalla det.

Det sökande bolaget hade tidigare fått ja från länsstyrelsen i Västra Götaland, men nu sa domstolen klart och tydligt nej. Länsstyrelsens dispensbeslut undanröjs därmed.

Detta är vad samtliga klagande och sakägare krävt. Det finns inte en enda instans som vill se torvutvinning på mossen – om man bortser från statliga storbolaget Sveaskog förstås. Men alla andra; kringboende, naturskyddsföreningen, fiskare, markägare och kommunerna har sagt nej. Samtliga understryker mossens naturvärden och en stor oro för att utsläpp från mossen redan förstör vattnet i Viken.

Detta är tredje gången på fem år som Rölunda Produkter AB lämnar in ansökan för torvutvinning på mossen. 2014 och 2015 ansöktes för i princip hela mossen (540 hektar). Men då sa såväl länsstyrelsen som regeringen nej. Sedan kom en ny ansökan. Nu på 300 hektar och om markavvattning. Då sa länsstyrelsen åter nej. Och så kom nu den tredje ansökan, men nu på 150 hektar. Visserligen kom plötsligt ett ja från länsstyrelsen – men nu ett nej från mark- och miljödomstolen.

Varför pågår detta? Jo, Rölunda Produkter AB har redan 2010 dragit igång en omfattande (”brutal”, menar Naturskyddsföreningen) utdikning av Ryholms mosse. Som grund hänvisar bolaget till en dikningsplan från 1899 och som aldrig genomförts, bortsett från vid några års brytning på 1910-talet. Sedan dess har mossen legat orörd.

Vad fick egentligen bolaget att år 2010 investera många miljoner  i att utdika en stor mosse? Utan några som helst beslut om att utvinningen skulle tillåtas? Eller fanns det muntliga besked från tjänstemän som gav bolaget förhoppningen att en sådan ansökan skulle godkännas?

De återkommande ansökningarna om att starta torvutvinning vid Ryholm har uppenbart sin grund i det faktum att stora belopp redan investerats.

Men det kan ju aldrig vara ett argument för att säga ja. I all synnerhet som utsläppen från dessa utdikningar nu är ett problem för omgivande vattendrag.

Det är dags att stoppa utsläppen och återställa Ryholms stormosse.
Och vända blad.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.