Tisdag 30 november 2021

Relevant krav från växande kommun

Vilket ansvar ska staten ha när nya stora etableringar sker? I Ekots lördagsintervju den 16 oktober intervjuades Skellefteås kommunalråd Lorents Burman (S). Historiskt så har staten ofta stöttat upp med lokala insatser i samband med att en stor arbetsgivare avvecklat sin verksamhet. Men vilket ansvar ska staten ha när situationen är den omvända?

Lorents Burman är inte känd för att vara en politiker som tar till överdrifter eller agerar överilat. Han tillhör snarare en krympande skara folkrörelsepolitiker som agerar med eftertänksamhet och när han säger något är det noga övervägt. Fjärran från många av dagens folkvalda som agerar efter att få snabba och många klick i sociala medier. Skellefteå vann dragkampen om Northvolts etablering av batterifabriken, en dragkamp där även Mariestad och Skövde deltog och ytterligare 20 städer.

Etableringen som sker nu förväntas ge 10 000 nya arbetstillfällen varav 3 000 på Northvolt till 2025. Skellefteå som idag har en befolkning på 73 000 invånare förväntas växa till 100 000 de kommande 20 åren. Det motsvarar ungefär den dubbla tillväxttakten mot vad som kan anses vara hälsosamt för en kommun att växa under motsvarande tid.

I intervjun lyfte Lorents Burman försiktigt fram kravet att staten bör ta ett ökat ansvar vid stora nyetableringar i likhet med när nedläggningar skett av stora arbetsgivare. Han gjorde en jämförelse med när Saab lade ner biltillverkningen i Trollhättan 2011. Där skedde stora insatser av Västra Götalandsregionen i samverkan med staten för att mildra effekterna och klara omställningen.

Ska Sverige kunna locka till sig nya stora industrietableringar så är hans fråga relevant. För att det ska vara möjligt krävs omfattande insatser för utbildning, validering och omskolning för att möta kompetensbehoven. Till det kommer snabbt utbyggd infrastruktur, vägar, järnvägar, många gånger närhet till flygplats och hamn. Det behövs elnät som har tillräcklig kraftöverföringskapacitet. Det behövs stora mängder nya bostäder, utbyggd barnomsorg, nya grund- och gymnasieskolor och all annan samhällsservice som invånare förväntar sig. Skellefteå kommun äger själva viktig infrastruktur som den kommunala hamnen de investerat 1 miljard i, en kommunal flygplats trots att Umeå flygplats ligger bara 12 mil bort.  Skellefteå bedömer att det bara i bostäder krävs nyinvesteringar på 10 miljarder de kommande 5 åren.

Det är högst rimligt att stat och region bör ta ett större ansvar när en kommun med omland ska växa snabbt till följd av en stor nyetablering, inte minst när det gäller behovet av all utbyggd och ny infrastruktur som krävs, men också frågor kopplade till kompetensförsörjning. Detta bör ligga i varje regerings intresse då det handlar om Sveriges framtida konkurrenskraft.

I Skaraborg har flera kommuner den senaste tiden visat intresse för stora nyetableringar. De kommuner som nu räcker upp handen och presenterar prospekt för möjliga intressenter har anledning att lyssna till Lorents Burmans budskap. I Skellefteå skapas nya erfarenheter och lärdomar när Sverige inleder ett nytt kapitel industrihistoria.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.