Lördag 16 januari 2021

Skydda vårt vatten

Vatten är grund för allt liv.

Regelverket är därför rigoröst för att hushåll och förtag inte ska förorena våra vattentäkter. Det vet inte minst alla lantbrukare som ska följa noggranna bestämmelser. Det är dessutom ganska självklart – vattnet är grunden för såväl jord- som skogsbruk.

Därför är det så upprörande när statliga myndigheter inte agerar när egna statliga verksamheter riskerar dricksvatten för hundratusentals medborgare.

Radioprogrammet Kaliber visade i veckan hur Försvarsmakten i många år känt till konsekvenserna av giftiga, hälsovådliga och svårnedbrytbara PFAS-kemikalier, vilka under lång tid använts i släckskum vid de militära flygplatserna.

Det var år 2013 som länsstyrelsen i Blekinge upptäckte mycket höga halter av de giftiga kemikalierna PFAS i dricksvattnet vid flygflottiljen F17 i Kallinge. 5 000 personer berördes direkt då det kommunala vattenleverantören tvingades stänga vattenverket, på grund av gifterna i vattnet. Barn och vuxna uppvisade förhöjda halter av PFAS i blodet.

Försvarsmakten har tagit på sig ansvaret för PFAS-utsläppen i Kallinge, men Försvarsmakten menar att de har följt lagar, regler och anvisningar vid övningar. Kalibers granskning visar att Försvarsmakten i flera år känt till riskerna med att släckskummet kunde förorena grundvattnet – utan att vidta åtgärder.

Detta är djupt upprörande. Om det är någonstans som ”försiktighetsprincipen” borde gälla så är det i statens egen verksamhet; finns det uppenbara miljörisker, så gäller att iaktta största möjliga försiktighet. Inte att rida på regler och paragrafer.

Nyligen konstaterade Högsta Domstolen att dricksvatten är en produkt som omfattas av produktansvarslagen. Detta efter en lång juridisk strid kring just Kallinge. Nyligen stämde också Uppsala kommun Försvarsmakten, inför Mark- och miljödomstolen, på 225 miljoner kronor. Orsaken är att Försvarsmakten använt sig av PFAS-haltigt brandsläckningsskum, vilket gett upphov till föroreningar av mark och vatten i Uppsala.

Vi ser samma miljöproblem kring flygflottiljen i Karlsborg, vid Vättern. Skaraborgsbygden har under flera år rapporterat om utsläppen från den militära flygplatsen.

Halten PFOS (en PFAS-kemikalie) ligger klart över gränsvärdena i sjön Vättern. Och dessa gränsvärden är dessutom alldeles för höga, konstaterar forskare. De måste justeras till betydligt lägre nivåer.

Det handlar alltså om en allvarlig situation för Sveriges största och viktigaste dricksvattentäkt. En kvarts miljön människor hämtar dagligen sitt dricksvatten från Vättern. Och fler lär det bli när kommunerna i Örebro län kopplar sina vattenledningar till Vättern.

Men även i Karlsborg så har Försvarsmakten i flera år dribblat med sina miljöansökningar så att dessa ska passa in i förväntade beslut. Någon helhetsprövning görs aldrig. Tvärtom ifrågasätter Försvarsmakten sådana och närmast trivialiserar problemen.

Trots allt detta så godkänner myndigheterna dränering och utökade flygrörelser i Karlsborg. Länsstyrelsen i Västra Götaland har sagt ja till en femdubbling av flygrörelserna – utan att ens kräva stopp för utsläppen. Enda kravet från länsstyrelsen är att Försvaret bör utreda frågan. Men inte ens det anser försvaret vara rimligt. Trots kunskapen om PFAS.

I augusti stoppade visserligen regeringen tillfälligt dräneringen kring flygbanorna i Karlsborg. Regeringen vill se ett bättre kunskapsunderlag. Men frågan är vad som händer – kommer statsmakten ta lärdom av Kallinge och kraftigt skärpa kraven i Karlsborg?

Tänk tanken att det vore en enskild lantbrukare som agerade lika provocerande; vad skulle statsmakten och länsstyrelserna då göra?

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.
  • vastaspojken

    Per G. påpekar en absurditet! Att vårt försvar som ska skydda oss mot yttre hot (läs Ryssland) hotar oss till livet med giftutsläpp rakt i vårt livsviktiga dricksvatten, är en fullständigt oacceptabel dumhet! Då har jag uttryckt mig milt! Aktion Rädda Vättern är en livaktig förening. Tillåt mig göra lite reklam för dem. Gå gärna in på: http://www.aktionraddavattern.se