Tisdag 28 september 2021

Stärk äganderätten!

Den svenska skogen och skogsindustrin har i hög grad bidragit till Sveriges omvandling från ett av Europas fattigaste länder för drygt 100 år sedan till ett av världens rikaste och mest utvecklade länder idag. Den svenska skogsnäringen stod 2020 för ett exportvärde på 145 miljarder motsvarande cirka 10 procent av Sveriges totala varuexport.

Nära hälften, 48 procent, av skogen i landet ägs av cirka 317 000 privata skogsägare med en snittareal på 36 hektar. Att äga och bruka skog innebär ett långsiktigt åtagande som sträcker sig över generationer. Det tar ungefär 70 år för en nysatt skogsplanta att bli avverkningsklar. I den skogliga debatten målas det ofta upp en bild av svenskt skogsbruk som överensstämmer dåligt eller inte alls med hur landets privata skogsägare bedriver brukandet av skogen. Bruka utan att förbruka är ett talesätt som stämmer väl överens med det privata skogsbruket. En stor del av de privata skogsbrukarna har också andra intressen av sitt skogsägande än enbart ekonomiska.

I den rådande skogspolitiken ska produktionsmål och miljöhänsyn väga lika tungt. Men under det senaste decenniet har konflikterna och obalansen i skogspolitiken blivit allt större och djupare och oftast är det privata skogsägare som hamnar i kläm. I Januariavtalet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna var förstärkt äganderätt av skogen och stärkt rättssäkerhet för markägare en bärande del av överenskommelsen.  2019 tillsattes skogsutredningen av regeringen, i december 2020 presenterades utredningen som blev en besvikelse för många. Utredningen har i flera delar inte levt upp till och inte levererat förslag i enlighet med direktiven. I stället för att lämna förslag på stärkt äganderätt och upprätta förtroende mellan staten och skogsägarna har utredningen gjort egna tolkningar av Sveriges internationella åtagande om biologisk mångfald. När remisstiden nyligen avslutades är flera tunga remissinstanser starkt kritiska till utredningens förslag på flera punkter.

Peter Helander riksdagsledamot och Centerpartiets talesperson i skogsfrågor har varit tydlig i kommentarerna över skogsutredningens förslag, Centerpartiet kommer inte medverka till att äganderätten försämras, tvärtom måste den förstärkas. Centerpartiet kommer ha en nyckelroll i de kommande förhandlingarna med regeringen hur skogspolitiken ska utformas.

Den svenska skogen ger jobb i hela landet med underleverantörer sysselsätts nära 120 000 personer. Skogen binder kol också när den är avverkad. Den årliga tillväxten i skogen bedöms till 120 miljoner skogskubikmeter medan avverkningen uppgår till 90, det finns potential att öka uttaget men också tillväxten. Skogen är det gröna guldet, den tog Sverige till det rika land vi är idag, när ekonomin ska ställas om till en hållbar bioekonomi är skogen den avgörande faktorn för att det ska lyckas. Det privata skogsbruket har visat att det går att hantera produktionsmål med miljöhänsyn och biologisk mångfald, moroten för att det ska vara framgångsrikt heter en stark äganderätt. Regeringen har ett särskilt stort ansvar att ta till sig av privatskogsbrukets kritik över skogsutredningens förslag.

 

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.