Onsdag 15 augusti 2018

Statens nya fronter

Det som stort sker – sker i det tysta. Just nu pågår den största omstöpningen av den statliga förvaltningen sedan 1600-talet.

När statsmannen Axel Oxenstierna skulle konsolidera den centrala statsmakten, som Gustav Vasa grundlagt, var grundstenen nya statliga verk samt landshövdingar som placerades ut för att styra i konungens ställe.

Uppstudsiga landskap klövs. Så skedde med Västergötland som blev Skaraborgs respektive Älvsborgs län. Svårstyrda smålänningar kuvades med tre residens i vardera Kalmar, Växjö och Jönköping.

Under 1900-talets parlamentariska demokrati blev denna fråga allt hetare.  Under 70- och 80-talet ifrågasattes allt mer varför inte länsborna själva, genom sina folkvalda landsting, skulle få inflytandet över trafikpolitik, näringspolitik, regionalpolitik, turism och planeringsfrågor.

Trots att län hade en helt annan politisk majoritet än den rådande statliga socialdemokratiska hegemonin, så var det staten som skulle styra regionalt. Dåtidens centerpartister och folkpartister gick i bräschen för decentralisering av statlig makt och krävde ”länsdemokrati”. Något som vare sig S eller M då ville lyssna på.

Regionbildningarna i Västra Götaland och Skåne och ändrade detta i grunden. Utöver att sjukvården fick en mer robust organisation, så var den epokgörande förändringen att de stora utvecklingsfrågorna i Västra Götaland flyttades från statliga länsstyrelsen till det folkvalda regionfullmäktige.

Nu föreslås regeringen ta steget fullt ut. En statlig utredning föreslår att det regionala utvecklingsansvaret flyttas från länsstyrelserna till landstingen i alla län. Därmed reduceras landshövdingeämbetet till en administrativ kontorschefsfunktion för att övervaka statliga regelverk inom olika områden. Följdriktigt föreslås också att ”landsting” ersätts av ”region” i kommande lagstiftning.

Dessutom vill utredarna att en rad statliga verksamheter ges samma geografiska regionala indelning. Det gäller Arbetsförmedling, Försvarsmakt, Kriminalvård, Migrationsverk, Polisen, Råd för Europeiska socialfonden (strukturfondsprogram), Tillväxtverk (strukturfondsprogram), Trafikverk, Säkerhetspolis och Åklagarmyndighet. Motivet är att samtliga dessa myndigheter har stor betydelse för regional samverkan. Utredarna vill organisera dessa i sex regioner, varav en är Västra Götaland + Halland.

Nuvarande situation med att statliga myndigheters regionala organisation sällan eller aldrig sammanfaller med varandra, gynnar vare sig ett effektivt statligt agerande, eller ett stabilt samarbete med kommuner och region/landsting.

Det är bra att dessa initiativ tas. Särskilt i en tid när det blåser starka vindar för att centralisera fler och fler områden till Stockholm och statsmakten.

I höstens val vill flera partier att såväl skola som hälso- och sjukvård centraliseras och förstatligas.

Övriga partier kan inte vara tysta om den andra vägen, som är ett fortsatt starkt kommunalt självstyre och en verklig länsdemokrati.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.