Lördag 17 november 2018

Strategi för stambanan?

Västra stambanan är en av Sveriges hårdast belastade järnvägar. Den är den viktigaste godslänken och är helt avgörande för transporter till och från Göteborgs hamn. Dessutom är stambanan, för överskådlig framtid, den viktigaste tågförbindelsen för persontransporter mellan Mälardalen och Västsverige, liksom för regional pendeltrafik.

Det är mycket allvarligt att Västra stambanan inte prioriteras i regeringens förslag till ny nationell trafikplan för åren 2019 – 2029.

Det är givetvis bra att Trafikverket fortsätter byta ut kontaktledningar, förbättrar banvallar och bygger förbispår vid stationerna. Men dessa punktinsatser kommer inte räcka.

För att höja kapaciteteten fordras nya dubbelspår från Göteborg till Alingsås, och i en andra etapp vidare mot Falköping.

Kommunernas Västra Stambanegrupp har tidigare redovisat att dubbelspår mellan Göteborg och Alingsås skulle kosta drygt 14 miljarder kronor. Jämför det med Sverigeförhandlingens förslag om nya höghastighetsbanor mellan storstäderna på upp till 320 miljarder kronor.

I sitt yttrande över Trafikverkets förslag till ny trafikplan skriver gruppen:

”Med ytterligare ett dubbelspår Alingsås–Göteborg i ny sträckning kan robustheten uppnås under planperioden fram till 2029, minska restiden Stockholm–Göteborg med minst 15 minuter, säkra ett konkurrenskraftigt näringsliv och möjliggöra minst 23 000 bostäder i stationsnära lägen längs befintlig infrastruktur. Med ytterligare ett dubbelspår finns det plats för godståg som i dagsläget inte inryms och som möjliggör en avsevärd miljöeffekt som en följd av överflyttning av gods från väg till järnväg.”

Den självklara slutsatsen för regeringen borde varit att nu prioritera dubbelspår Göteborg-Alingsås som namngiven investering och att påbörja en konkret lokaliseringsutredning för de nya spåren.

Men så blev det inte. Istället lägger regeringen detta i malpåse. Detta är utomordentligt märkligt. Alla fakta finns på bordet. Åtgärdssvalstudie är genomförd. Vad väntar man på?

Det är uppenbart att problemet är politiskt. Sanningen är att stambanan inte bara prioriterats ner i Stockholm, utan även av regionledningen för Västra Götaland. Det finns tyvärr ingen gemensam politisk kraftsamling för detta. Kommunerna i Västra stambanegruppen har nog gjort vad de kunnat. Men i regionledningen har lobbyinsatserna ensidigt fokuserat på de nya höghastighetsbanorna.

Regeringen gör nu ett stort nummer av att bygga nya dubbelspår mellan Stockholm, Arlanda och Uppsala för att klara den regionala pendlingstrafiken. Lek med tanken att Sveriges viktigaste exporthamn hade legat i Mälardalen, istället för i Göteborg. Då hade frågan om nya dubbelspår varit löst för länge sedan.

Det behövs en regional politisk strategi för att snarast säkerställa nya dubbelspår på västra stambanan.

Det vore klädsamt om såväl den politiska regionledningen, som näringslivets regionala företrädare, tar på sig en aktiv roll i detta arbete. När en ny järnväg Göteborg – Borås nu är ”hemma”, krävs samma regionala enighet för en satsning på västra stambanan.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.