Lördag 23 oktober 2021

Tåg för Skaraborg

Coronapandemin slår hårt mot svensk ekonomi, näringsliv och sysselsättning. Vi står inför en flerårig lågkonjunktur. Stat, regioner och kommuner måste möta den uppkomna situationen.

En klok linje är att nu uppgradera investeringar för en bra infrastruktur i hela landet. Detta genom att bygga ut, och rusta upp, bra järnvägar och vägar, liksom satsningar för sjöfart och flyg.

I västsverige pågår några av landet största järnvägs- och vägprojekt. Förverkligandet av det västsvenska trafikpaketet, med bland annat Västlänken är ett av dessa projekt. Det andra är den stora satsningen på att, till år 2025, bredda E20 från Alingsås och upp till Närke-gränsen i Gullspång

Men det krävs mer.

Då handlar det främst om de järnvägar som korsar Skaraborg. Dels Kinnekullebanan och dels fler spår till Göteborg på Västra stambanan.

Ytterligare dubbelspår från Göteborg till Alingsås har diskuterats länge. Men ännu har projektet inte kommit in i statens officiella planering för framtida infrastruktursatsningar. Detta måste ske nu!

Västra Götalandsregionen och kommunerna utmed stambanan måste höja trycket på staten så att detta angelägna trafik- och miljöprojekt ges högsta prioritet. I förlängningen bör arbetet inriktas på att också förlänga dubbelspåren ända upp till Falköping.

Kommunerna kring stambanan har visat att med en sådan satsning kan Göteborgsregionen förstoras med bostadsbyggande i många kommuner utmed järnvägen. Pendlingsmöjligheterna inom regionen stärks, liksom fjärrtrafik för såväl personer som gods. Inte minst det faktum att Sveriges industri och export är enormt beroende av smidiga transportvägar till hamnen i Göteborg, borde tala för en tydlig prioritering av staten. Detta är ett nationellt projekt.

I det kortare perspektivet är det Kinnekullebanan som nu måste drivas fram. Det skulle stärka arbetsmarknaderna i Skaraborg och underlätta pendlingen inom hela Västra Götaland. Kinnekullebanan skulle också kunna fungera som viktig reservväg om trafik på stambanan drabbas av trafikstopp etc.

Tågen på Kinnekullebanan är dessutom den enskilt största utsläppskällan av alla Västtrafiks linjer. Det är dags att byta ut de fossila dieseltågen mot modernare fordon med nollutsläpp som mål.

I nuvarande trafikplaner är ambitionerna mycket måttfulla, när det gäller Kinnekullebanan.

Trafikverkets målsättning fram till år 2029 är att vidmakthålla befintlig bana med hjälp av det nuvarande underhållsanslaget. Det är självklart bra att cirka 500 miljoner vikts för reinvesteringar utmed sträckan Mariestad – Håkantorp. Men det räcker inte!

Det behövs en långsiktig satsning som stärker Kinnekullebanan för framtiden.

Det vore helt klart mest önskvärt att hela banan snarast elektrifieras.  Man det finns också andra smarta miljöval att göra. Se på Tyskland som satt vätgasdrivna tåg i trafik. Kinnekullebanan skulle kunna vara en lämplig pilotsträcka i Sverige för en liknande satsning.

I den lågkonjunktur vi nu står inför, bör ett akut trafikpaket för Kinnekullebanan sättas i sjön. Målet ska vara en stärkt tågtrafik och vinst för vår miljö.

Det skulle också gynna sysselsättning och näringsliv i en svår tid.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.