Fredag 14 maj 2021

Träbyggande banar vägen för minskad klimatpåverkan

Byggbranschen står för en femtedel av Sveriges klimatutsläpp och det är valet av byggmaterial som gör byggandet till en av de största miljöbovarna. Betong och stål har länge dominerat som byggmaterial, båda har en stor negativ klimatpåverkan. I Sverige finns en lång tradition av småhusbyggande i trä, nu ökar byggandet med trästomme i höga hus, något som är bra för miljön och kommer förändra byggprocessen till mer industriellt byggande.

6000 lägenheter producerades i trähus 2018 det motsvarade 12,5 procent av det totala antalet lägenheter som producerades. I år förväntas andelen lägenheter i trähus öka till 17 procent. Den andelen kommer med all sannolikhet att öka i allt snabbare takt då det från 1 januari 2022 införs krav på att byggherren ska upprätta och lämna in en klimatdeklaration vid uppförande av en ny byggnad.

Införandet är ett steg i statens styrning mot en minskad klimatpåverkan från byggnader vid uppförande. Från 2027 skärps kraven ytterligare, då planeras införande av gränsvärden för maximalt utsläpp av växthusgaser vid uppförande av byggnader.

2005 beslutade riksdagen i politisk enighet att ta fram en nationell träbyggnadsstrategi, den har följts av olika statliga projektstöd för att öka träbyggandet. Västra Götalandsregionen tillsammans med kommunerna Skövde, Trollhättan och Borås var tidigt med och promotade byggande med trästomme.

Det nya bostadsområdet Frostaliden i Skövde med 369 lägenheter med trästomme är ett av resultaten av detta. Frostaliden är i hög grad närproducerade lägenheter med stomme från Moelven i Töreboda och Götenehus som en av byggherrarna. Båda företag i Skaraborg som växer i takt med att byggande i trä ökar i Sverige.

Med trä istället för betong och stål i bärande konstruktioner kan klimatpåverkan minskas med upp till 90 procent. Byggnader i trä binder dessutom kol under sin livstid. Trä har också en fördel genom att vara ett lättare byggmaterial, vilket ger färre transporter i jämförelse med att bygga med betong och stål. Tekniken för träbyggandet går framåt i Sverige och världen och flera stora svenska nyinvesteringar har gjorts av bland annat Södra och Stora Enso i nya anläggningar för korslimmat trä som gör produktionen mer industriell.

Boendets påverkan på klimatet är stor och i takt med att kunskapen om det ökar hos konsumenten är ett rimligt antagande att efterfrågan att bo klimatsmart i trähus kommer öka. Detta och kommande krav på klimatdeklaration och gränsvärden för nya byggnader kommer driva på och förändra den konservativa byggmarknaden.

Kommuner som ofta marknadsför sig som attraktiva boendekommuner bör tänka till om nyproduktionens klimatpåverkan och redan nu använda möjligheterna vid markanvisning att ställa krav på byggmaterial som ger lägre klimatpåverkan. Rimligt är att trä ska prövas i all byggnation inte minst då kommunerna bygger själva. Här kan kommunerna Växjö och Skellefteå agera som förebilder, kommuner med flera goda exempel att ta efter för att öka träbyggandet.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.