Tisdag 28 september 2021

Utan invandring stannar vården

Bristen på utbildad personal inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården i Sverige blir allt påtagligare och dagens bristsituation väntas bestå eller tillta de kommande 15 åren visar en prognos från Statistiska centralbyrån.

Andelen utlandsfödda bland vårdpersonalen i Sverige utgjorde 2018, 26 procent. Det ska jämföras med att andelen utrikesfödda i riket som helhet består av 19 procent. Bryter vi ner statistiken till läkare är andelen 34 procent, vårdbiträden hela 39 procent, undersköterskor 26 procent och sjuksköterskor 12 procent. Vård- och omsorgsyrkena skulle idag inte klara sig utan invandrad arbetskraft och kommer definitivt inte göra det i framtiden. Vid en närmare titt på Skaraborgs kommuner som helhet ser situationen inte bättre ut, snarare tvärtom. Detta på grund av demografin med en allt större andel äldre i befolkningen och en minskande andel i arbetsför ålder kommande år finns det all anledning till oro. SCB prognos visar också på fortsatt lärarbrist och att bristen på yrkesutbildad personal till teknik- och tillverkningsindustrin kommer öka, även detta oroande för Skaraborg och Västsverige där stor del av Sveriges fordons- och tillverkningsföretag finns. Tillgången på arbetskraft kan bli en fråga om att finnas kvar eller försvinna utomlands.

Den 7 juli intervjuades Moderatledaren Ulf Kristersson i radions P1 han sa då bland annat att ”Invandringen i Sverige har blivit en belastning”. För en partiledare som gör anspråk på att kunna bli Sveriges statsminister är detta ett anmärkningsvärt uttalande. I stället för att lyfta den bråkdel som inte beter sig dras alla över en kam. Uttalanden som kan uppfattas generaliserande är farliga, de spär på hat, tenderar att öka polariseringen när VI ställs mot DEM. Uttalandet av Kristersson gjordes i samband med att frågan om gängkriminalitet, skjutningar och det hänsynslösa våldet diskuterades. På den punkten får det inte råda några tvivel, i Sverige och vår rättsstat ska det råda nolltolerans mot detta och alla tillbuds medel ska användas för att sätta stopp för det besinningslösa våldet, oavsett ursprung på den som utövar det.  Moderaternas omsvängning i invandringspolitiken är 180 grader sedan Alliansregeringarna. Partiet är idag beredda att gå långt för att tillmötesgå Sverigedemokraternas krav för att nå regeringsmakten, även om det i princip innebär stopp för all invandring.

Sveriges framgång sedan andra världskriget har vi mycket att tacka invandringen för, utan den befolkningsökning och arbetskraft som den gett hade vårt älskade land sett annorlunda ut. Frågorna som behöver besvaras är därför: Hur ska Sveriges kommuner och regioner klara de ökade vårdbehoven av våra äldre och klara ökade behov inom sjukvården om invandringen stoppas? Hur ska Västsverige och Skaraborg klara kompetensförsörjningen till fordons- och tillverkningsindustrin om invandringen stoppas? Tyvärr saknas analys och förslag på vem som ska utföra jobben i dagens och framtidens bristyrken hos ett av de partier som gör anspråk på statsministerposten efter riksdagsvalet 2022, det är anmärkningsvärt.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.