Tisdag 30 november 2021

Utan Spaning – Ingen Aning

Kompetensforum Skaraborg har tagit fram ”Kompetensanalys Skaraborg 2021” ett bra och lovvärt initiativ för att möta en förändrad omvärld och arbetsmarknad. Arbetslösheten är oroande hög och samtidigt råder det brist på arbetskraft med rätt kompetens i de flesta branscher. Behovet av en samlad bild för framtidens kompetensförsörjning ligger rätt i tiden.

Bakom Kompetensforum står Skaraborgs kommuner, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen, Högskolan i Skövde, Västsvenska Handelskammaren, IDC (Skaraborgs utvecklingsbolag för industrin) samt Försvarsmakten. Uppgiften är att identifiera kompetensbehov och initiera samarbeten som långsiktigt stödjer kompetensförsörjningen i Skaraborg. Kompetensanalysen grundar sig på frågor som skickats ut till olika sektorer och branscher, utifrån svaren har tre kompetensutmaningar utkristalliserats som särskilt viktiga att arbeta med dessa är:

  • Rätt utbildningar för nya tider
  • Matchning av utbud och efterfrågan
  • Vem gör vad? – Roller och ansvarsfördelning

Kompetensanalysen ställer fler frågor än den ger svar, mer går heller inte att förvänta sig. Bara det att alla ingående aktörer i Kompetensforum Skaraborg gemensamt tar sig an frågan är ett viktigt steg framåt. Utan Spaning – Ingen Aning, kontinuerligt uppdaterad omvärldsanalys är en förutsättning för att kunna agera och möta framtiden. Digitaliseringens framfart, globaliseringens påverkan och klimatförändringen känner inga gränser och kommer påverka oss oavsett var vi bor eller har vår försörjning och de kommer krävas nya kompetenser i framtiden som vi idag inte vet något om.

Tiden då stundom striden stod het mellan Skaraborgs kommuner och Lidköping och Skövde i synnerhet tillhör historien. Skaraborg är numera en arbetsmarknad och måste agera tillsammans för att stå starka.

I kompetensanalysen skrivs det om att det behövs en bättre matchning mellan utbud av utbildningar och arbetsmarknadens efterfrågan. Det är lätt att säga men i princip omöjligt att klara. Det absolut centrala på utbildningsområdet är att grundskolan inspirerar till lärande, att alla elever ska nå behörighet till gymnasieskolan och målet måste vara att alla elever ska ha en gymnasial utbildning. Av de inskrivna på arbetsförmedlingen saknar var tredje gymnasial utbildning vilket i princip är en förutsättning för att få arbete.

Att ställa krav på att en 15-16-åring ska veta vad hen i framtiden ska arbeta med och utifrån det välja ”rätt” utbildning är svårt om inte omöjligt. Kommunernas studie- och yrkesvägledning omnämns inte i kompetensanalysen, detta trots att många villrådiga ungdomars gymnasie- och yrkesval ligger i deras händer. Samarbete och tydlig rollfördelning lyfts i analysen som en förutsättning för att lyckas. Det blir intressant att följa hur Kompetensforum Skaraborg som hanteras av Skaraborgs kommunalförbund ska skrida vidare från goda ambitioner till konkret handling.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.