Måndag 17 januari 2022

Vässad skol- och vårdpolitik

När Centerpartiets stämma avslutades i söndags så var det inte bara de klassiska centerfrågorna företagande, landsbygd, klimat och miljö som fick en vässad profil. Under de senaste stämmorna har utbildningsfrågorna debatterats mycket så även vid årets stämma. Med ett år kvar till valet tar Centerpartiet upp kampen om skolan, även de viktiga vård- och omsorgsfrågorna lyftes med ett nytt program.

Det finns ett utrymme för Centerpartiet att bli det nya skolpartiet efter att Liberalerna som länge abonnerat på utbildningsfrågorna inte längre hörs i debatten och inget annat parti har fyllt tomrummet. Det behövs ett borgerligt parti som tar sig an skolfrågorna på ett seriöst sätt med ett äkta engagemang inte minst för att möta vänsterpopulismen. Socialdemokraterna väljer inför sin partikongress i november att göra skolfrågorna till en fråga om friskolornas rätt att ta ut vinst eller ej, i stället för att fokusera på det viktigaste, elevernas kunskapsinhämtning.

Vid Centerstämman slogs fast att valfriheten gagnar utbildningsväsendet i Sverige och Centerpartiet kommer inte medverka till att skolhuvudmännen tvingas slå igen på grund av vinstförbud och därmed försätta åtskilliga tusentals ungdomar i en osäker framtid. I stället så tog stämman beslut om att utreda ett nytt resursfördelningssystem med fokus på elevernas behov, med höga krav på kunskapsinhämtning, likvärdighet och högt ställda kvalitetskrav. Tonen skärptes också genom beslutet att skolor som inte uppfyller uppställda kvalitetskrav och regelverk ska kunna stängas snabbare än idag.  Partiet vill också att aktivt skolval införs i hela landet. Bland de många stämmobesluten på skolområdet finns också att Skolverket bör få i uppdrag att ta fram stödmaterial och projekt för att stärka landets små skolor.  Välkommet för alla de landsbygdsskolor som kämpar för sin överlevnad.

Det nya programmet för vård och omsorg av hög kvalitet i hela landet känns mycket aktuellt efter snart två år med pandemi som blottat många brister i vårdkedjan och som slitit på den hårt arbetande vård- och omsorgspersonalen. Programmet konstaterar att det behövs en modernisering av vården, digitaliseringen öppnar oanade möjligheter inte minst där avstånden är stora. Medarbetarnas arbetsvillkor behöver förbättras för att klara rekryteringen av personal. Centerstämman beslutade att till 2030 bör alla som arbetar med omvårdnad i äldreomsorgen minst ha en undersköterskeutbildning.  Antalet människor en äldre ska behöva möta i hemtjänsten ska minskas med ett mål om maximalt 10 medarbetare per hemtjänsttagare.

Skol- och vårdfrågorna förtjänar att ta mer plats i den politiska debatten. Bra utbildning som väcker barns och ungas intresse att lära genom hela skolgången är inte bara viktiga för individen, de är avgörande för hur Sverige ska utvecklas framåt. Vården berör oss alla, hälso- och sjukvård får inte bli en ensidig debatt om fortsatt regionalt eller statligt huvudmannaskap, det löser inte vårdens problem. Det handlar snarare om resursfördelning, flexibilitet och ledarskap. Centerpartiet har det senaste årtiondet tagit täten i politikutveckling på flera områden, nu kan skola, vård och omsorg adderas till partiets tidigare profilerade områden företagande, landsbygd, miljö och klimat.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.