Söndag 23 september 2018

Vattenkraft på c-stämma

Just nu pågår Centerpartiets stämma i Malmö. Som alltid vid dessa stora stämmor är det hundratals beslut som ska klubbas av de 500 ombuden.

En sådan fråga är hanteringen av de småskaliga vattenkraftverken i Sverige. Detta tack vare en motion från Fyrbodaldistriktet i Västra Götaland.

I motionssvaret redovisar partiledningen en grundläggande positiv syn på denna förnybara energikälla. Centerpartiets partistyrelse skriver:

”Småskalig och decentraliserad energiproduktion, däribland vattenkraft, fyller en viktig funktion för att kunna reglera elsystemet och elnät och gör det mindre sårbart för störningar.

Det är därför angeläget att regelverk och prövningsprocesser, inte minst för den småskaliga vattenkraften, måste utformas på ett rimligt och effektivt sätt där miljönytta och kostnader vägs mot varandra och att hänsyn tas till äganderätt och kulturhistoriska värden”.  

Partistyrelsen noterar den kritik som riktats mot hur EU:s vattendirektiv formats i Sverige, liksom mot hur myndigheter och länsstyrelser hanterar miljöprövningen av de mindre vattenkraftverken.

Samtidigt markeras betydelsen av den  blocköverskridande energiöverenskommelse som slöts i juni 2016, och som också slår fast att prövningssystemet ska förenklas och utformas på ett sätt som inte blir onödigt administrativt och ekonomiskt betungande för den enskilde.

Skaraborgsbygdens ledare 18 augusti 2017 visade hur tre statliga myndigheter gjort omtolkningar av vilka vattendrag som överhuvudtaget ska kunna anses vara ”kraftigt modifierade vattendrag ” (KMV). Tolkningen blev fribrev till de stora vattenkraftverken. Istället offras 1700 små verk, oavsett hur ”modifierade” vattendragen egentligen är.

Motionären vill att centerstämma ska beslut ”att Centerpartiet verkar för att en ny klassificering av Sveriges vattendrag genomförs där vattendrag med småskalig vattenkraft klassas som modifierade eller kraftigt modifierade och att denna skickas in till EU och i fortsättningen därmed utgör grunden för svenska myndigheters fortsatta arbete med vattendirektivet”

Det naturliga vore att Centerpartiets partistyrelse bifaller det. Men så sker inte. Partistyrelsen lägger istället frågan åt sidan och anser den ”besvarad”.

Men i partistyrelsen finns en reservation, vilket sannerligen inte hör till vanligheterna.  Anförda av riksdagsledamot Anders Åkesson, Kalmar, menar tre ledamöter att att-satsen borde bifallas.

Centerpartiet gör klokt i att ta dessa frågor på stort allvar. Det går inte att smita ifrån att beredningen och implementeringen av EU:s vattendirektiv skedde under alliansregeringarnas tid, med centerpartister som miljöministrar. Även om  enigheten då var stor i riksdagen kring dessa frågor – så har följderna av besluten kraschlandat i vattendragen.

Därför krävs omtag. Kraftigt modifierade vattendrag ska självklart klassas som kraftigt modifierade vattendrag. Ingenting annat. Det vore klokt att Centerpartiet också erkänner det.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.