Tisdag 28 september 2021

300 miljarder fler insekter och djur

Citronfläckad kärrtrollslända i anlagd våtmark i södra Halland. Arten är listad i EU:s Art- och habitatdirektiv. Foto: John Strand.
Citronfläckad kärrtrollslända i anlagd våtmark i södra Halland. Arten är listad i EU:s Art- och habitatdirektiv. Foto: John Strand.

300 miljarder fler insekter per år föds i de våtmarker som anlagts av bönder de senaste decennierna, enligt Lantbrukarnas riksförbund (LRF). Nu vill LRF öka takten i att återskapa våtmarker, som underlättar livet för bland annat trollsländor, grodor och fåglar.

Flera internationella rapporter beskriver hot mot den biologiska mångfalden genom att antalet insekter minskar. Odling av livsmedelsgrödor och foder påverkar populationer av insekter både positivt och negativt. Till de positiva sakerna hör att de våtmarker som lantbrukarna anlägger gynnar trollsländor och andra insekter.

Ofta sker återskapande av våtmarker i områden där odlingen är som mest intensiv och därför blir de extra värdefulla just där. Hushållningssällskapet i Halland har i en vetenskapligt publicerad studie tidigare visat att våtmarker hjälper rödlistade fåglar och grodor.

– Nu ser vi att även trollsländor gynnas av de våtmarker som anläggs. I anlagda våtmarker i jordbrukslandskapet i södra Halland har vi bland annat hittat både citronfläckad kärrtrollslända och pudrad kärrtrollslända. Båda arterna är skyddade på EU-nivå, säger John Strand som är limnolog och projektledare för EU-projektet LIFE-GoodStream, i ett pressmeddelande.

Lantbrukssatsningarna Greppa Näringen och LEVA, som genomförs i samarbete mellan Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten och Lantbrukarnas Riksförbund, har ökat takten på anläggning av våtmarker.

– Det är väldigt stora mängder djur som produceras i en våtmark. I en ett hektar (100×100 meter) stor våtmark produceras i storleksordningen 20 miljoner småkryp per år, om man räknar med 2 000 individer per kvadratmeter. I många anlagda vattenmiljöer i Skåne är antalet betydligt högre och kan vara upp till 100 miljoner småkryp per år, berättar Cecilia Holmström som är biolog på Ekologigruppen AB.

Sedan 1995 har lantbrukare anlagt minst 15 000 hektar våtmarker genom bland annat EU:s landsbygdsprogram. I verkligheten har fler våtmarker skapats då många gör det med egna pengar och de syns då inte i statistiken. 15 000 hektar våtmarker skulle innebära att i storleksordningen minst 300 miljarder extra småkryp föds varje år till nytta för sig själva och som föda åt fåglar och andra. I det stora antalet finns både triviala arter som fjädermygglarver men även viktiga arter som är listade i EU:s Art- och habitatdirektiv.

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet