Onsdag 26 juni 2019

Arbetslösheten har minskat fem år i rad

Antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen i Västra Götalands län fortsätter att minska. I slutet av september var närmare 51 500 personer inskrivna som arbetslösa, vilket är drygt 1 100 färre än för ett år sedan.

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar en fortsatt stark arbetsmarknad med sjunkande arbetslöshet i Västra Götalands län. I slutet på september var arbetslösheten 6,2 procent, jämfört med 6,4 procent för ett år sedan. Det är dock skillnad i arbetslöshet mellan olika delar av länet, från 2,6 procent på Tjörn till 12,1 procent i Åmål.

– I slutet av 2013 började utvecklingen där arbetslösheten i Västra Götalands län minskar mer än i riket som helhet, säger Sandra Offesson, analytiker på Arbetsförmedlingen. Vid en uppdelning på ålder, födelseland och utbildningsnivå är arbetslöshetsnivån lägre för samtliga grupper i länet. Vi ser att många arbetslösa som är inskrivna på Arbetsförmedlingen gynnats av en ökad efterfrågan på arbetskraft under de senaste åren.

Bland annat har arbetslöshetsnivån bland utrikes födda minskat från 20,4 procent till 18,8 procent på ett år. Samtidigt har arbetslösheten bland inrikes födda minskat från 3,2 procent till 3,1 procent. Arbetslösheten minskar för både inrikes och utrikes födda, men det är fortfarande stora skillnader i arbetslöshet. Vid en uppdelning av kvinnor och män fortsätter arbetslösheten minska för utrikes födda män, men stiger för utrikes födda kvinnor.

– Vi på Arbetsförmedlingen menar att det är positivt att antalet inskrivna utrikes födda kvinnor ökar, vilket framför allt beror på att fler nyanlända kvinnor skriver in sig som arbetslösa Det innebär att de blir en del av arbetskraften och i förlängningen kan ta ett arbete, säger Sandra Offesson.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet