Måndag 26 juli 2021

Besöksförbud på äldreboende tas bort

Socialstyrelsens sammantagna bedömning är att besöksförbudet på landets äldreboende kan upphöra efter den 30 september.

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att analysera det tillfälliga förbudet mot besök inom särskilt boende för äldre, som infördes den 1 april med anledning av covid-19-pandemin. I uppdraget ingår att göra en bedömning om det tillfälliga besöksförbudet bör upphöra efter den 30 september 2020 eller inte.

Socialstyrelsen konstaterar i sin rapport att förhållandena har förändrats sedan besöksförbudet infördes. Spridningen av covid-19 i samhället är betydligt lägre, samtidigt som äldreboendena är bättre rustade för att förebygga smittspridning. Det finns också möjlighet för personal, brukare och allmänhet att testas för pågående covid-19-sjukdom.

– De särskilda boendena har haft tid att förbättra följsamheten till basala hygienrutiner och se över arbetssätt och andra rutiner för att minska risken för smittspridning. Socialstyrelsen har gett ut ett flertal stöd till kommuner och äldreboenden för att underlätta anpassningar till följd av covid-19-pandemin. Dessutom är smittspridningen i samhället på en helt annan nivå i dag än i våras, säger Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Socialstyrelsen har också tagit del av synpunkter och erfarenheter av hur besöksförbudet fått negativa konsekvenser för de som bor på äldreboenden och deras anhöriga.

– Ett långvarigt besöksförbud innebär stora påfrestningar i form av saknad och risk för negativa hälsoeffekter. Upplevelse av ensamhet och ofrivillig isolering kan leda till annan sjuklighet vilket i sin tur kan leda till ett ökat vårdbehov, säger Iréne Nilsson Carlsson, folkhälsoråd vid Socialstyrelsen.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet