Tisdag 21 maj 2019

Uppbrunnen skog är värd 900 miljoner

Den skog som hittills har brunnit i sommar är värd över 900 miljoner kronor, visar färska beräkningar från Skogsstyrelsen.

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är det i dagsläget totalt ungefär 25 000 hektar skog och mark som brinner eller har brunnit i Sverige den senaste tiden. Det motsvarar cirka 2,6 miljoner skogskubikmeter till ett totalt värde på drygt 900 miljoner kronor, enligt en beräkning som Skogsstyrelsen har gjort.

Beräkningarna är gjorda utifrån MSB:s totalsiffra. En uppskattning om arealen brunnen skog per område ligger sedan till grund för en beräkning av värdet. Den baseras på LRF Konsults statistik för skogsmarkspriser per område för 2017.

Fördelat per område finns de största skadorna i Gävleborgs län. Även Jämtland och Dalarna är hårt drabbade.

– Det här är det uppskattade totala värdet på den skog som brunnit, men det är inte samma sak som att hela det värdet har gått förlorat, säger Svante Larsson, projektledare på Skogsstyrelsen som gjort beräkningarna. Den brunna skogen kan avverkas och användas som sågtimmer och bränsle. Däremot inte som massaved på grund av sotförekomsten. Det kommer också att finnas biologiska värden efter bränderna i de områden som avsätts för naturvård.

Siffrorna är preliminära och bygger på schablonmässiga beräkningar av utifrån idag kända uppgifter. Uppgifterna kommer att förändras löpande efterhand som underlagen blir säkrare.

Såväl privata skogsägare som bolag har drabbats av eldens härjningar. I till exempel Kårböle norr om Ljusdal ägs skogen till 60 procent av privata markägare och 36 procent av Sveaskog, medan marken i Trängslet till 100 procent ägs av Fortifikationsverket.

 

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer