Torsdag 16 augusti 2018

-Ett dråpslag mot Ryholms mosse

Det är många turer kring Ryholms mosse, mellan Töreboda och Tibro. En dom från Mark- och miljööverdomstolen inebär att länsstyrelsen får göra ny prövning av effekterna av utdikningen på mossen.
Det är många turer kring Ryholms mosse, mellan Töreboda och Tibro. En dom från Mark- och miljööverdomstolen inebär att länsstyrelsen får göra ny prövning av effekterna av utdikningen på mossen.

Länsstyrelsen beslöt på måndagen att ge dispens för markavvattning på Ryholms stormosse, vid sjön Viken.
-Ett dråpslag mot mossen. Vi kommer överklaga länsstyrelsens dispens, säger Olov Holmstrand för Skaraborgs Naturskyddsförening.

Länsstyrelsen klubbade på måndag dispensen för markavvattning på Ryholms stormosse, i Töreboda.  Detta efter att Rölunda Produkter AB godkänt länsstyrelsens villkor.

Dispensen krävs enligt Miljöbalken (11 kapitel, 14 paragraf) där det slås fast att ”Regeringen får förbjuda markavvattning som skulle kräva tillstånd enligt detta kapitel i områden där det är särskilt angeläget att våtmarkerna bevara”, men att ”Länsstyrelsen får meddela dispens från ett förbud som meddelats enligt första stycket om det finns särskilda skäl”.

Såväl Töreboda kommun som Naturskyddsföreningen, och en lång rad föreningar och privatpersoner, har motsatt sig att det finns ”särskilda skäl” för länsstyrelsen att ge företaget denna dispens.

Länsstyrelsen menar dock att det finns ”särskilda skäl” och pekar på områdets låga naturvärden. Dessutom att dikena på mossen till stor del redan är rensade och upptagna efter ”omfattande åtgärder mellan åren 2010-2012”. En utdikning som kritiserats hårt av Naturskyddsföreningen och berörda kommuner och som är föremål för prövning i Mark- och miljööverdomstolen.

Samtidigt konstaterar länsstyrelsen att det för planerad verksamhet krävs ”långtgående skyddsåtgärder för att säkerställa att försämring av utgående vatten undviks”.

Nytt beslut

Länsstyrelsens dispens ger nu företaget fritt fram att lämna in en formell ansökan om markavvattning enligt Miljöbalkens 13 kapitel.

Något som Rölunda Produkter också kommer göra. I Skaraborgsbygden (28 juli) bekräftar företagets produktionschef Magnus Nobel att företaget förbereder såväl denna ansökan om markavvattning, som en ansökan om torvutvinning.

-Nu kommer vi ansöka om både markavvattning och tillstånd för torvtäkt, säger Magnus Nobel.

Det berörda området är totalt på 150 hektar, att jämföra med de 540 hektar som företaget tidigare ansökt om.

-Jag blir upprörd över att länsstyrelsen kan säga ja till något som man tidigare två gånger sagt nej till, säger Skaraborgs Naturskyddsförenings ombud  professor Olov Holmstrand, Lerum.

-Detta är ett dråpslag mot mossen, säger han.

Tredje gången

År 2014 avslog regeringen och länsstyrelsen företagets första ansökan om torvtäkt på 540 hektar av Ryholms stormosse. Därefter halverade företaget sin ansökan, och ville ha dispens för markavvattning på ett område som omfattade 267 hektar. Även denna gång fick Rölunda nej av länsstyrelsen.

Istället för att överklaga det beslutet valde Rölunda Produkter att ytterligare minska verksamhetsområdet till 150 hektar. Och i veckan gav länsstyrelsen sitt klartecken.

Parallellt pågår en annan process vid Mark- och miljööverdomstolen där Naturskyddsföreningen överklagat länsstyrelsens beslut att inte kräva återställning av mossen efter den omfattande utdikningen åren 2010-2012.

-Domstolen har nu haft ärendet i ett och ett halvt år, säger Olov Holmstrand. Om domstolen kommer fram till att länsstyrelsens tidigare handlat fel, då dras mattan undan för såväl länsstyrelsen som det sökande företaget.

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer