Söndag 19 augusti 2018

Falköping och Skövde vill ha veto mot uranprospektering

Kommunerna kring Billingen kräver skarpare regler för att stoppa alla planer på uranutvinning. De vill utvidga det kommunala vetot mor uranbrytning till att också gälla all prospektering av mineraler i alunskiffer.
Kommunerna kring Billingen kräver skarpare regler för att stoppa alla planer på uranutvinning. De vill utvidga det kommunala vetot mor uranbrytning till att också gälla all prospektering av mineraler i alunskiffer.

Falköping och Skövde kommun nöjer sig inte med Naturvårdsverkets förslag att förbjuda uranutvinning i Sverige. De vill gå längre.
-Inför kommunalt veto mot all prospektering av alunskiffer, skriver kommunerna i ett gemensamt yttrande.

I veckan gick remisstiden ut, för att yttra sig om Naturvårdsverkets förslag om att införa ett förbud mot utvinning av uran i Sverige.

Falköping och Skövde kommuner vill se betydligt skarpare förslag än det som Naturvårdsverket nu presenterat.

-Kommunerna bör ges vetorätt redan vid prospektering i alunskiffer, med hänvisning till de allvarliga miljökonsekvenser sen brytning i denna bergart innebär, skriver de båda kommunerna.

Kommunerna menar att även om intentionerna i förslaget är goda, så är de sammantagna effekterna av förslaget för små och för kraftlösa.

Kryphål

-Risken att oseriösa aktörer utnyttjar kryphål i lagstiftningen för att komma åt uranet via andra mineraler kvarstår, konstaterar kommunledningarna i de bägge kommunerna.

Kryphålet handlar om att det fortfarande skulle vara möjligt för gruvföretag att  söka efter andra mineraler i alunskiffern.  Exempelvis vanadin  och molybden. I ett sådant läge, resonerar Naturvårdsverket, kan det av tekniska skäl vara möjligt att utvinna uran, om det är förutsättningen för att kunna utvinna de andra mineralerna.

Till Skaraborgsbygden har Naturvårdsverkets jurist Ingrid Lidgard sagt att förslaget skulle täcka även detta.

-Vårt förslag bygger på tillstånd ”som medför brytning av uran”. Så även om man söker tillstånd om någonting annat, och det också skulle kunna utvinnas uran, så får man inte det. Det är huvudregeln. Vi skriver förslaget för att det ska täcka allt, sa Ingrid Lidgard till Skaraborgsbygden i oktober (Skaraborgsbygden nummer 41, 13 oktober).

Gigantiska dagbrott

Men Falköping och Skövde som gemensamt tagit fram sina yttranden nöjer sig inte med det.

-Gruvbrytning i alunskiffer innebär särskilt allvarliga miljökonsekvenser, menar kommunernn, och pekar på att när alunskiffer bryts ner och kommer i kontakt med luft och vatten frigörs ämnen som man förgifta sjöar vattendrag, grundvatten och markområden.

-Krossning av alunskiffer frigör tungmetaller och radioaktiva ämnen som innebär allvarliga och långsitkiga hot mot grund och ytvatten. Gigantiska dagbrott kan göra värdefull jordbruksmark obrukbar, i en tid n’är livsmedelsförsörjningen är en växande global utmaning och riskerna överlag ökar med ökade klimatförändringar, konstaterar kommunerna.

Kommunalt veto mot brytning

För uranbrytning krävs sedan tidigare tillstånd av regeringen. Regeringen måste i denna prövning också fråga kommuner som är berörda av den tänkta uranbrytningen. Kommunen har då möjlighet att säga nej till brytning. Ett sådant kommunalt nej kan inte överklagas eller ändras av regeringen. Detta är den så kallade kommunala vetorätten mot uranbrytning.

Naturvårdsverkets förslag syftar till att helt förbjuda utvinning av uran i Sverige. Det radioaktiva grundämnet uran används främst som bränsle i kärnkraftverk.

Kommunstyrelsernas arbetsutskott i Falköping och Skövde var överens om sina yttranden.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet