Tisdag 25 september 2018

Grönt ljus för Västlänken

Den nya tågstationen vid Centralen i Göteborg och en järnvägstunnel under Göteborg ingår i den västsvenska tågsatsningen Västlänken. Illustration: Metro arkitekter
Den nya tågstationen vid Centralen i Göteborg och en järnvägstunnel under Göteborg ingår i den västsvenska tågsatsningen Västlänken. Illustration: Metro arkitekter

Efter mark- och miljööverdomstolens beslut att inte ge prövningstillstånd i målet angående detaljplaner för järnvägstunneln i projektet Västlänken, tas ett viktigt steg mot byggstart av detta gigantiska västsvenska järnvägsprojekt.
-Tidplanen håller som tänkt, säger Ulf Agnberg, kommunikationsansvarig på Trafikverket.

Västlänken ingår i det Västsvenska trafikpaketet. Hela paketet innehåller stora satsningar på vägar och järnvägar som ska bidra till att den västsvenska arbetsmarknadsregionen kan växa och utvecklas.

I januari 2016 beslutade Göteborgs kommunfullmäktige om detaljplaner för Västlänken. Det handlar är två detaljplaner som ska göra det möjligt att bygga en järnvägstunnel under Göteborg. Med tunneln kan regiontrafiken bli betydligt effektivare, än med nuvarande ”säck”-station i Göteborg.

Detaljplanerna överklagades dock först till länsstyrelsen och sedan till Mark- och miljödomstolen som avslog överklagan i november 2017. Därefter överklagades detaljplanerna till Mark- och miljööverdomstolen, som nu meddelat att de inte beviljar prövningstillstånd. Då domstolens beslut inte kan överklagas har detaljplanerna vunnit laga kraft. Därmed är ett av villkoren för bygget av Västlänken uppfyllt.

Parallellt med denna detaljplaneprocessen har frågan miljötillstånd för Västlänken prövats av Mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

Den 31 januari gav domstolen sitt klartecken och gav Trafikverket de miljö- och vattentillstånd som krävs för att bygga den framtida tågtunneln. Trafikverket har dock valt att överklaga domen till Mark- och miljööverdomstolen för att man vill kunna söka dispens för miljöstörande verksamhet.

– Generellt är vi nöjda med innehållet i domen, säger Ulf Edling, verksjurist på Trafikverket. Men vi ser att möjligheten att inte kunna söka dispens för miljöstörande verksamhet kan skapa problem. Det gäller särskilt inom ramen för Olskroken planskildhet, där vissa spårarbeten måste utföras nattetid för att inte hindra tågtrafiken.

Trafikverket vill också komma igång med byggarbetena.

– Vi anser att det inte finns skäl att avslå verkställighet eftersom domen i sig ändå är villkorad till att detaljplanerna vunnit laga kraft, fortsätter Ulf Edling. Enligt vår synpunkt stämmer detta beslut inte överens med vad som är brukligt i andra fall som gäller stora infrastrukturprojekt.

Verkställighet innebär att man kan börja bygga ”på egen risk” även om domen överklagas till högre juridiska instanser och därmed inte har vunnit laga kraft.

Den ursprungliga tidplanen bygger på att hela det västsvenska paketet ska vara avslutat år 2028, medan byggnationen av Västlänken ska vara klar 2026. Redan 2024 räknar dock Västtrafik med att regiontågen ska kunna anlöpa den nya Centralstationen i Göteborg.

-Tidsplanen håller, vi ser inga problem med det, säger Ulf Agnberg, kommunikationsansvarig för Västlänken på Trafikverket.

-Inriktningen av projektet har inte ändrats. Dessutom håller kostnadsbilden, tillägger han.

Totalt kostar det västsvenska paketet 34 miljarder kronor (2009 års prisnivå). Staten står för hälften av kostnaden och medfinansiering sker lokalt och regionalt efter beslut i bred politisk enighet i Göteborgs kommunfullmäktige, regionfullmäktige i Västra Götaland samt i Halland.

Riksdagen beslöt därför också år 2010 att införa en trängselskatt i Göteborg från 2013. Enbart trängselskatten ska stå för 14 miljarder kronor i projektet.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet