Tisdag 25 september 2018

Högtryck i näringslivet – Skaraborg undantag

Vårens konjunkturbarometer för Västra Götaland visar att de västsvenska företagen är fortsatt positiva, läget är gynnsamt just nu och de ser ljust på framtiden.
Uppgången gäller hela Västra Götaland, även om Skaraborg halkar efter något i konjunkturkurvan

Sammantaget är konjunkturläget det starkaste sedan finanskrisen hösten 2008-2010. Högkonjunktur råder i flera av branscherna och prognoserna pekar på att det kommer att fortsätta uppåt under kommande halvår.

– En viktig förklaring är en stark utveckling inom fordonsindustrin, som agerar draglok för underleverantörer och företagstjänster. Även det gynnsamma läget inom byggsektorn bidrar till det starka konjunkturläget, vilket är en följd av kraftigt ökat bostadsbyggande och omfattande infrastrukturinvesteringar som drar igång nu och på sikt, säger Mats Granér, samhällsanalyschef vid Västra Götalandsregionen.

Sysselsättningen fortsätter öka

Antalet sysselsatta i Västra Götaland har ökat med nästan 13 000 mellan första kvartalet i år jämfört med samma kvartal 2015. Även sysselsättningsgraden har ökat något. Sysselsättningen förväntas fortsätta att öka det kommande halvåret.

Uppgången för industrikonjunkturen har fortsatt även det senaste halvåret. Det är ökad efterfrågan från hemmamarknaden som driver utvecklingen medan exportorderingången inte fått det lyft som företagen väntade sig i höstas. Prognoserna ser dock goda ut för kommande halvår då företagen tror att även den utländska efterfrågan förväntas öka.

Förbättrad konjunktur i samtliga delregioner

Med ett konjunkturindex på +37 har Göteborgsregionen det starkaste konjunkturläget. Sjuhärad och Fyrbodal ligger ett snäpp efter med index på +25 respektive +24. Skaraborg halkar efter med ett index på +13. I förhållande till mätningen för ett halvår sedan har konjunkturen lyft i samtliga delregioner. Förbättringen i Skaraborg har dock varit blygsam.

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer