Onsdag 15 augusti 2018

Ja till markavvattning på Ryholms stormosse

Naturskyddsföreningen är starkt kritiska mot att länsstyrelsen i Västra Götaland tänker säga ja till Rölunda Produkter AB:s ansökan om Ryholms stormosse.
Naturskyddsföreningen är starkt kritiska mot att länsstyrelsen i Västra Götaland tänker säga ja till Rölunda Produkter AB:s ansökan om Ryholms stormosse.

Länsstyrelsen är beredd att säga ja till Rölunda Produkter AB:s ansökan och ge dispens för markavvattning på Ryholms stormosses norra del.
Detta trots att samtliga remissinstanser, med Töreboda kommun i spetsen, avstyrkt detta.

Trots att Töreboda kommun och övriga remissinstanser sagt nej, så meddelade länsstyrelsen i Västra Götaland på tisdagen att de är beredda att godkänna markavvattning på norra delen av Ryholms stormosse vid sjön Viken.

-Ja, vi kan ge dispens för markavvattning, säger vattenvårdshandläggare Mats Rydgård på länsstyrelsen.

Till dispensen kopplas en rad villkor för att skydda sjön Viken.

-Vi ska vara säkra på att det inte går ut mer organiskt material till sjön Viken, säger Mats Rydgård. Vi räknar med att det istället blir mindre.

-Tillståndet villkoras med krav på högsta halt suspenderat material som får gå ut från täkten, säger han. Dessutom ska allt material passera en sedimentationsbassäng. Kraven på den kommer vara högre är vad som är normalt och vad Naturvårdsverket rekommenderar.

Rölunda Produkter AB får nu tiden till 1 augusti att godkänna de föreslagna villkoren. Gör de det, så klubbar länsstyrelsen godkännandet.

Tredje gång

Detta är den tredje ansökan företaget lämnar in. 2014 avslog regeringen en ansökan om turvutvinning på 540 hektar. 2015 kom ansökan nummer två, nu på 300 hektar. I höstas stoppade länsstyrelsen den genom att säga nej till markavvattningen.

Istället för att överklaga det avslaget, prövade företaget med en tredje ansökan. Denna gång berörs 150 hektar och ansökan gäller dispens för markavvattning.

-Detta beslut är en förutsättning för att företaget eventuellt senare ska kunna få tillstånd för markavvattning och tillstånd till torvtäkt, betonar Mats Rydgård. Den ansökan har inte kommit in än, och den måste kompletteras med miljökonsekvensbeskrivningar och ska samrådas med allmänheten. Det är en lång väg innan allt är på plats.

Inga naturvärden

I som motivering konstaterar att länsstyrelsen att det aktuella området har låga naturvärden. Trots att Töreboda kommun uttryckt stor oro för sjön Viken, så gör länsstyrelsen inte samma bedömning.

-Länsstyrelsen bedömer inte att sjön Viken påverkas negativt av markavvattning och torvtäkt, skriver länsstyrelsen.

-Länsstyrelsen konstaterar att det för den planerade verksamheten krävs långtgående skyddsåtgärder för att säkerställa att försämring av utgående vatten undviks, exempelvis vid höga flöden, fortsätter länsstyrelsen och avslutar med att även ställa krav på kompensationsåtgärder utanför det nu aktuella verksamhetsområdet.

Innebär detta att företaget därmed får lättare att återkomma med nya ansökningar för att senare utvidga området?

-Nej, så ska man inte se. Nu får de göra det här och jag tror inte det blir något mer, säger Mats Rydgård. Man ska inte tro att de ska göra något längre fram. Så är det inte tänkt.

Sänka ribban

Skaraborgs Naturskyddsförenings ombud Olov Holmstrand skräder inte orden när Skaraborgsbygden informerar honom om beslutet:

-Detta är för jävligt, säger han. Det innebär att länsstyrelsen gått ifrån sin tidigare hållning.

-Rölunda Produkter AB har lyckats med konststycket att sänka ribban, genom att återkomma med ansökan efter ansökan. Genom att successivt minska ytorna i ansökningarna har man lyckats med sin taktik, säger han.

Nu ska Naturskyddsföreningen läsa in länsstyrelsens förslag till beslut innan de avgör hur de går vidare.

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet