Onsdag 19 juni 2019

Ny rapport om PFAS-läckan i Karlsborg

Enligt sammanställningen av de senaste årens provtagningar kring Karlsborgs flygplats, är PFAS-utsläppet begränsat, men en spridning kan inte uteslutas. Därför ska Försvarsmakten vidta nya åtgärder.
Enligt sammanställningen av de senaste årens provtagningar kring Karlsborgs flygplats, är PFAS-utsläppet begränsat, men en spridning kan inte uteslutas. Därför ska Försvarsmakten vidta nya åtgärder.

Nu redovisas Försvarsmaktens rapport från de senaste årens provtagningar vid Karlsborgs flygplats.
– Efter skräckscenarier, som med Ronneby, får vi nog skatta oss lyckliga att det inte var mycket, mycket värre, säger Kjell-Åke Berglund, kommunchef i Karlsborg.

Skaraborgsbygden har tidigare berättat om att gifter från det brandsläckningsskum som använts av Försvarsmakten i Karlsborg har mätts upp i både mark och vatten kring Karlsborgs flygplats.

Skummet med de hälsofarliga perfluorerade alkylsyrorna, PFAS, används inte längre, men det finns en oro, hos bland annat Aktion Rädda Vättern, för att PFAS-ämnen läcker ut i Vättern, som är en dricksvattentäkt för 250 000 människor.

– Det har jag full förståelse för, men när jag läser den här rapporten så ser jag att grundvattenströmningarna inte går mot Vättern, utan de går mot Bottensjön. Men det är självklart att man inte vill ha ut det i Vättern, säger Kjell-Åke Berglund.

Den nya sammanställningen av de senaste årens provtagningar beskriver också hur myndigheten ska arbeta för att upptäcka ny eventuell spridning av PFAS-ämnen.

– Vi kan inte göra så mycket annat än att förlita oss på deras fortsatta arbete. Den här rapporten säger inte så mycket mer än vad vi tidigare har fått veta, konstaterar Berglund.

 

De första inledande miljötekniska undersökningarna gjordes 2014 och visade på förhöjda halter av PFAS vid brandövningsplatserna. Under 2015 genomfördes flera kompletterande undersökningar, som i sin tur har utökats ett flertal gånger.

–  Det är knepigt med PFAS för det finns ingen lösning. Det lyckosamma här är att den typen av jord som är i marken håller kvar ämnena så att det inte sprids, säger Kjell-Åke Berglund.

Resultaten visar på höga halter av olika PFAS-ämnen i grundvattnet kring den nyare brandövningsplatsen. Halter som kraftigt överskrider riktvärdena. Även vid den gamla brandstationen och brandövningsplatsen har PFAS hittats i grundvattnet. Enligt konsultbolaget som har gjort undersökningarna, Niras, strömmar grundvattnet i riktning mot Bottensjön, men i grundvattnet närmare Bottensjön fanns inga spår av PFAS-ämnen.

Ändå menar Niras att en spridning mot Bottensjön inte kan uteslutas och rekommenderar kompletterande grundvattenrör för att kunna få bättre svar. Grundvattenrör används för att mäta grundvattennivån, men också för att kunna ta prover.

– Även om det inte är bra att man har hittat PFAS, är det i alla fall vad jag kan förstå i ganska liten omfattning jämfört med hur det hade kunnat vara. Samtidigt är det så klart ett problem, som man verkligen hoppas att de hittar en lösning på. Framför allt så att man kan hindra en spridning, säger Kjell-Åke Berglund.

Ytvattnet i Kärnebäcken som går från flygplatsområdet till Bottensjön har vid fyra tillfällen innehållit höga halter av PFAS. Även sedimentet i bäcken har förhöjda halter. Däremot har provfiske inte visat någon påverkan på fisken i Bottensjön.

 

Försvarsmakten konstaterar att området är påverkat av PFAS och att föroreningarna sprider sig, främst via ytvatten till Bottensjön. Under hösten ska försvaret presentera ett förslag på ett egenkontrollprogram. På så vis hoppas myndigheten kunna få bättre uppfattning om PFAS-spridningen.

Dessutom ska fler grundvattenrör installeras väster om den nyare brandövningsplatsen för att få en bättre bild av föroreningarnas totala utbredning. Kjell-Åke Berglund känner sig trygg med de åtgärder som vidtas.

– Ja, det kan jag säga att jag gör. Det är så svårt, men man kan inte göra så mycket annat. Vi värnar naturligtvis våra kommuninvånares hälsa, liv och leverne. Det är jätteviktigt att vi har det under kontroll, men jag känner mig trygg. Man tar det på fullaste allvar. Det intrycket får jag i alla fall.

Under 2018 ska en slutrapport presenteras.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet