Onsdag 30 november 2022

Lägre avverkning i år

LÄGRE. Årets avverkning väntas bli något lägre än förra årets rekordavverkning.
LÄGRE. Årets avverkning väntas bli något lägre än förra årets rekordavverkning.

Årets bruttoavverkning i svenska skogar beräknas bli något lägre än rekordåret 2021. Detta visar en ny prognos från Skogsstyrelsen. 

Bruttoavverkningen 2021 uppgick enligt Skogsstyrelsens preliminära statistik till 96,6 miljoner skogskubikmeter. Med undantag från stormen Gudrun 2005 har den svenska avverkningen aldrig varit större. Årets avverkning bedöms enligt Skogsstyrelsens prognos minska något till cirka 96 miljoner skogskubikmeter. Den uppskattade minskningen förklaras av förändrad produktion i den virkesförbrukande skogsindustrin och förändrad nettoimport av rundvirke.

Avverkningen av sågtimmer bedöms minska som en effekt av att årets produktion av sågade trävaror väntas bli 4 procent lägre än under 2021. Avverkningen av massaved bedöms i stället öka med 5 procent som en följd av att skogsindustrins produktion av massa väntas bli högre i år. Avverkningen bedöms också öka något som en följd av en minskad nettoimport av rundvirke. Nettoimporten bedöms minska med 8 procent då exporten av rundvirke väntas bli högre i år än 2021. Sammantaget innebär dessa förändringar att årets avverkning väntas bli något lägre än 2021.

Regional avverkningsstatistik

Skogsstyrelsen redovisade nyligen statistik om att arealen anmälningar och tillstånd för föryngringsavverkning hittills i år minskat med 20 procent. Den prognos över årets totala bruttoavverkning som vi presenterar här, innebär att Skogsstyrelsen bedömer att bruttoavverkningen inte kommer minska i samma omfattning som den anmälda arealen. Detta är möjligt eftersom många företag normalt har en mängd objekt anmälda som man planerar att avverka under en längre period.

Den länsvisa avverkningsstatistiken är nu uppdaterad med statistik för perioden 2019–2021. Denna statistik visar att Västerbottens län utgör det län där avverkningen är störst. Omkring 9 procent (8,8 miljoner skogskubikmeter) av den svenska avverkningen sker i Västerbottens län. Västerbottens län följs av Västra Götalands län där i genomsnitt 8,2 miljoner skogskubikmeter avverkas per år.

Fakta: bruttoavverkning

Total avverkad stamvolym, även det som lämnats kvar i skogen. Mäts i skogskubikmeter (m3sk) som betyder stamvolymen ovan stubbskäret inklusive topp och bark.

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik, förutom uppgifter om prognostiserad avverkning.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet