Onsdag 26 september 2018

Avtal kan konkurrensutsättas

När regionens avtal med Hospice Gabriel går ut 2019, kan verksamheten konkurrensutsättas. Regionens hälso- och sjukvårdsnämnd i Skaraborg har beslutat om att ta fram förfrågningsunderlag för sådan upphandling.
När regionens avtal med Hospice Gabriel går ut 2019, kan verksamheten konkurrensutsättas. Regionens hälso- och sjukvårdsnämnd i Skaraborg har beslutat om att ta fram förfrågningsunderlag för sådan upphandling.

När regionens avtal med Hospice Gabriel i Lidköping går ut 2019, kan verksamheten konkurrensutsättas.
-Nämnden gav uppdraget att vi ska påbörja en upphandling av verksamheten enligt lagen om offentlig upphandling, säger Agneta Nilsson Hörnlund som är ”processansvarig” tjänsteman vid östra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Förra veckan godkände regionens östra hälso- och sjukvårdsnämnd en höjd ersättning för den specialiserade palliativa vård som Hospice Gabriel bedriver i Lidköping. Den årliga ersättningen höjdes med 1,5 miljoner till drygt 5,8 miljoner kronor 2018 och 2019.

Trots att antalet vårddygn vid Hospice Gabriel idag är närmare 1400, så gäller fortfarande ett tak på 1000 vårddygn per år, vilket motsvarar ungefär tre vårdplatser per dygn.

Utöver Hospice bedriver Skaraborgs sjukhus i Skövde också specialiserad palliativ vård med åtta vårdplatser.

Samtidigt tog nämnden ett principiellt viktigt beslut, som inte är motiverat i de handlingar som skickats ut före sammanträdet.

-Nämnden gav uppdraget att vi ska påbörja en upphandling av verksamheten enligt lagen om offentlig upphandling med start från januari 2020, säger Agneta Nilsson Hörnlund som är ”processansvarig” tjänsteman vid nämnden.

Det innebär i klartext att Hospice Gabriels verksamhet inför 2020 kan konkurrensutsättas och att möjlighet ges för andra marknadsaktörer att bedriva verksamheten.

-Vi vet inte om det finns aktörer som vill etablera sig i vårt område, säger Agneta Nilsson Hörnlund.

Ett alternativ är att nämnden ger sjukhusen i uppdrag att bedriva liknande verksamhet.

-Vi har inte tagit ställning till egenregi-anbud, säger Agneta Nilsson Hörnlund. Vårt uppdrag  är att ta fram ett upphandlingsunderlag, så får nämnden sedan fatta slutligt beslut utifrån det.

Ett sådant beslut måste tas senast hösten 2018 för att hinna genomföra upphandlingen innan årsskiftet 2019/2020.

Nuvarande avtal bygger på att Hospice Gabriel och regionen inrättat ett gemensamt partnerskap IOP (se faktaruta) för att bedriva verksamheten.

-Vi är nöjda med detta partnerskap och vill även i fortsättningen ha ett IOP-partnerskap med regionen, säger Sören Pettersson som är ordförande för stiftelsen Hospice Gabriel.

Men de nämndsledamöter och tjänstemän som Skaraborgsbygden talat med hänvisar till att man i samråd med regionens jurister kommit fram till att nämnden måste göra en regelrätt upphandling.

-Detta är gråzon. Det finns ingen rättslig prövning av vad som gäller, medger Agneta Nilsson Hörnlund.

Nämndens förste vice ordförande Eva-Lott Gram (KD), Hjo, hänvisar till att det är juridiken som styr:

-För att kunna ha ett IOP-partnerskap så är det i princip så att det inte kan omfatta verksamheter som regionen bedriver i egen regi, hävdar hon.

Det talar för att Hospice Gabriels verksamhet konkurrensutsätts genom upphandling. Samtidigt understryker hon att nämnden är nöjd med den verksamhet som Hospice Gabriel bedriver:

-Jag tycker alternativa vårdformer är viktiga och att man ska kunna bedriva dem också utanför offentliga sektorn, med skattefinansiering, säger hon.

Så har också regionfullmäktige uttryckt det. I ett program för social ekonomi som fastställdes av regionstyrelsen 2012 uttalas att regionen vill stärka den sociala ekonomin och dess aktörer.

Oron i hälso- och sjukvårdsnämnden har sin grund i ett pågående rättsfall där Alingsås kommun anmälts av Svenskt Näringsliv för ett demensboende som drivs genom IOP med Bräcke diakoni. Konkurrensverket granskar ärendet. Frågan som prövas är om detta egentligen är en otillåten direktupphandling.

-Att hänvisa till denna pågående rättsprocess är en övertolkning av rättsläget, säger Ludvig Sandberg som är sakkunnig på ”Forum för idéburna organisationer med social inriktning”.

-Det finns ingen dom i detta mål. Det är inte alls otänkbart att fallet i slutändan hamnar i Högsta Förvaltningsrätten, och det kan ta år, säger han.

Den principiella frågan som fallet handlar om är vad som är en ”ekonomisk tjänst”. En tolkning av detta är, att om det finns aktörer och företag som är beredda att sälja tjänsten på orten, då finns en marknad. Därmed ska tjänsten upphandlas enligt EU-reglerna och lagen om offentlig upphandling (LOU).

Men det finns flera domar i EU-domstolen som slår fast att välfärdstjänster, som till största delen finansieras med skattepengar, och där den enskilde betalar en mycket liten del, är ”icke ekonomiska tjänster”. Sådana tjänster behöver inte konkurrensutsättas och upphandlas, utan kan mycket väl lösas med IOP-partnerskap. Vilket Alingsås kommun å sin sida lutar sig mot.

Alingsås har också begärt att förvaltningsrätten ska inhämta förhandsbesked i frågan hos EU-domstolen, eftersom detta är en EU-rättslig fråga

Frågan är öppen och handlar i grunden om vad politikerna egentligen vill med verksamheten. På det, kommer sedan frågan om hur man vill bedriva den. Där finns flera alternativ; egen regi, konkurrensutsatt upphandling eller partnerskap med exempelvis en stiftelse som Hospice.

-Vi tar det säkra före det osäkra, säger nämndens andra vice ordförande Susanne Larsson (S), Falköping. Vi vill inte stå där med att vi inte kan bedriva verksamheten. Vi vill fortsätta samarbeta med Hospice Gabriel.

-Visar det sig, så kan vi avbryta upphandlingen, betonar Eva-Lott Gram (KD).

Frågan avgörs av nämnden hösten 2018 när förfrågningsunderlaget för upphandling ska godkännas.

 

 

Fakta IOP

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) ger möjlighet till samarbete mellan en eller flera idéburna organisationer och den offentliga sektorn. IOP omfattar verksamheter inom den sociala ekonomin, som har allmännytta eller medlemsnytta som syfte och målsättning.

IOP kan användas när varken traditionellt föreningsbidrag eller upphandling är lämpligt. IOP-avtal skrivs ofta runt en speciell verksamhet, som ägs av organisationen, men som exempelvis kommunen eller regionen är intresserad av. I avtal fastställs vad partnerskapet gäller, vilken part som ska bidra med vilka resurser, hur länge avtalet ska gälla och så vidare.

Vid upphandling av tjänster, varor och entreprenader på en marknad där flera konkurrerande leverantörer finns, tillämpas lagen om offentlig upphandling (LOU).

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet