Onsdag 31 maj 2023

Förorenad mark i Lidköping

Kartbilden visar - med blå streckad linje - de aktuella områden som provtagits
Kartbilden visar - med blå streckad linje - de aktuella områden som provtagits

Lidköpings kommun har i dagarna fått den fördjupade markundersökningsrapport som en konsult, i samarbete med Örebro universitet, tagit fram. Rapporten bekräftar att det finns förorenad mark i Västra hamnen, hur förorenad den är och vilken utbredning föroreningen har.

Kartbilden visar – med blå streckad linje – det aktuella området som provtagits.

Resultatet visar på väldigt höga halter av bly i området som betecknas som Städet 18 och sydöstra delen av Sannorna 5:1. Bly är en tungmetall som är giftig redan i relativt små mängder och är farligt både för människor och djur. Metallen är även så kallat bioackumulerande vilket betyder att den följer med uppåt i näringskedjan.

Undersökningen visar att föroreningarna är begränsade till de området som utgjordes av den gamla porslinsdeponin.

Att marken är förorenad kommer inte som en överraskning för kommunen. I rapporten föreslås åtgärder på kort sikt samt hur det fortsatta arbetet med den förorenade marken kan bedrivas.

– Vi tar rapporten på största allvar och kommer nu att påbörja arbetet med att tydligt avgränsa de förorenade områdena så att ingen riskerar att drabbas av ohälsa, konstaterar både Björn Jonsson, Mark- och exploateringschef och Mona Wrethman, Miljö- och hälsochef, i ett pressmeddelande.

Kommunen har sedan tidigare satt upp ett staket runt delar av området för att förhindra att människor går på den förorenade marken.

Eftersom det rör sig mycket människor i området väster om Lidan vill kommunen vara tydlig med vilka områden som inte ska beträdas.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Senaste nyheterna
Hästar riskerar att fastna vid gränsen Skador på skogen fortsatt för höga Folket och NATO Allt fler barn insjuknar i diabetes typ 1 När vill du bli firad? De vill skydda skaraborgska berg från uranbrytning De lyfter fram dold kvinnohistoria På plats i demokratins högborg Gemenskap är drivkraften i spelföreningen Ökad självmordsrisk för äldre män på landsbygd