Lördag 3 juni 2023

Nytt naturreservat i Mariestads kommun

Länsstyrelsen har beslutat att bilda naturreservatet Lugnås kvarnstensgruvor i Mariestads kommun. 

På Lugnåsberget finns lämningar från den brytning av kvarnstenar som upphörde för 100 år sedan och i sandstenen finns spår från de djur som levde här 500 miljoner år tillbaka.

Det är ett cirka 40 hektar stort område på Lugnåsbergets nordöstra sluttning som skyddas, ett område med höga naturvärden som också är ett populärt besöksmål.

Beslutet innebär att betesmarker, lövskog och granskog skyddas från exploatering och att möjligheten att uppleva områdets naturvärden och kulturhistoriska värden tryggas.

Idag är det hagmark, med betande kor eller får, där det en gång var ängar som gav vinterfoder. En del ängar har under det senaste århundradet vuxit igen till ädellövskog med gamla ädellövträd och hasselsnår.

Det nya reservatet innebär även att ytterligare betesmarker kan restaureras och att stigar och andra anordningar för besökare kan förbättras.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer