Onsdag 26 september 2018

Ny spårvagnsdepå är gökunge i regionbudget

Foto: Göteborgs Spårvägar
Foto: Göteborgs Spårvägar

Det finns en ”gökunge” i regionens investeringsplan. Det handlar om en ny spårvagnsdepå i Göteborg.
Kostnaden är någonstans mellan 1,2 och 2 miljarder kronor. I planen varnas för att frågan snabbt kan aktualiseras.
-Det är ett varnande finger för att så kan ske, säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M). Men just nu förs inga förhandlingar med Göteborg.

Vid regionstyrelsens möte i april fastställdes en detaljerad investeringsplan för kommande tre år. Totalt landade denna på drygt 13 miljarder kronor, eller 4.4 miljarder per år, i utrustning och fastigheter. 900 miljoner kronor av dessa är för olika typer av trafikinvesteringar.

Nu aviserar den grönblå ledningen, i sitt nya budgetförslag, att de vill öka trafikinvesteringarna ytterligare. Ökningen är 400 miljoner år 2017 för att köpa nya regiontåg. Sammanlagt blir investeringarna år 2017 därmed 4,8 miljarder kronor.

Men det finns en stor ”gökunge” i regionens investeringsplan som kan komma att kräva stort utrymme. Den uppgår till sammanlagt 1,2 miljarder kronor och gäller en ny spårvagnsdepå i Ringön i Göteborg. Anslaget är lågt tilltaget. Tidigare har kostnaden för depån uppgått till 2 miljarder kronor.

Brasklapp

I regionstyrelsens investeringsplan finns de 1,2 miljarder kronorna med åren 2021-2025. Men det finns en viktig brasklapp:

-Ur ett investerings- och planeringsperspektiv kan frågan vid ett beslut snabbt komma att aktualiseras, vilket det bör finnas beredskap för, skriver regionstyrelsen vilket är samma skrivning som för ett år sedan.

-Det är ett varnande finger att så kan ske, säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).

Regionledningen har alltså beredskap att snabbt öka investeringarna med ett belopp som totalt motsvarar 25 procent av de årliga investeringarna.

1,2 miljarder kronor är väldigt mycket pengar. Det är lika mycket som regionens ombyggnad vid Skaraborgs sjukhus kostar åren 2016-2020.

En annan jämförelse är att motsvarande belopp skulle kunna finansiera en stor del av elektrifiering och upprustning av Kinnekullebanan – även om de pengarna kommer från statens budget, och inte regionens.

Trafikansvar

-Det här handlar om flera frågor, men kärnfrågan är vem som i framtiden ska ha ansvaret för spårvagnarna i Göteborg stad, säger regionens finanschef Lars Hillerström.

Enlig lagen om kollektivtrafik från 2010 är det regionen som fattar beslut om allmän trafikplikt inom Västra Götaland. Därför äger också regionen ensamt Västtrafik, efter en skatteväxling som gjordes med de tidigare delägarna; kommunerna. Skatt motsvarande 43 öre flyttades från kommunerna till regionen.

Så gjordes också i Göteborg. Men ägandet av bolaget Göteborgs Spårvägar AB stannade kvar hos Göteborg stad, och bolaget blev ”utförare” till regionen. Ansvaret för spårvagnar, underhåll och depåer ligger därmed på Göteborg stad, medan drift och kapitalkostnader betalas av regionen, enligt nu gällande avtal.

Ett nytt avtal måste dock snabbt på plats. Senast år 2020. Nuvarande avtal går inte att förlänga. Frågan är om det ens är lagligt, eftersom trafikansvaret ostridigt ligger på regionen.

Oenigt

Samtidigt är det oenigt i Göteborg om Spårvägarnas framtid. Alliansens partier har motionerat om att staden bör överföra hela bolaget till regionen. Något som den rödgröna majoriteten i stadsfullmäktige bestämt motsatt sig. Därför avslogs motionen i februari och stadsfullmäktige beslöt att Göteborgs Spårvägar AB ska finnas kvar i Göteborgs stads ägo.

-Vi tycker nog att det skulle vara mer logiskt att regionen äger Göteborgs Spårvägar AB och vi därmed har rådighet över kollektivtrafikfrågorna i regionen, säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson. Men nu har staden fattat sitt beslut.

Göteborg stads politiska majoritet valde samtidigt att utmana lagstiftningen genom att kräva att regionfullmäktige helt sonika överför sina befogenheter till Göteborg stad för kollektivtrafiken.

Det är mot den bakgrunden som regionstyrelsen nu skriver i sin investeringsplan att det pågår ”en strategisk diskussion om spårvagnsavtalet och ansvar för spårvagnstrafiken mellan regionen och Göteborg stad”.

-Men någon förhandling har inte påbörjats ännu, säger Johnny Magnusson. Just nu studerar vi de juridiska utgångspunkterna.

Göteborg stad hävdar att man måste ha den nya spårvagnsdepån. Då finns två alternativ. Det ena är att regionen får bekosta hela investeringen. Den andra är att staden själv står för denna kostnad.

-Om Göteborg stad vill ha kvar spårvagnstrafiken, så får staden också stå för investeringen, menar Johnny Magnusson.

Tuff förhandling

Även det blir dock en betydande utgift för regionen. Drift och kapitalkostnader för denna investering måste då ändå tryckas in i regionens budget. Och även då krävs en tuff förhandling med staden, om villkoren för dessa kostnader.

-Skulle det trots allt bli så att regionen får stå för investeringen, så ska den inte inskränka på investeringsplanen för hälso- och sjukvården, betonar finanschef Lars Hillerström.

Det vill säga samma princip som den grönblå regionledningen tillämpar när man nu vill öka investeringarna med 400 miljoner kronor för nya regiontåg. Ingen politiker vill eller vågar ställa tåg mot operationssalar. Än mindre spårvagnsdepåer mot sjukhusbyggen.

Så ”gökungen” på 1,2 miljarder kronor ligger kvar i investeringsplanen. Med brasklappen att regionen snabbt kan behöva punga ut beloppet.

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer