Onsdag 26 september 2018

Ranstad blir miljöriskområde

Länsstyrelsen föreslår att deponin vid Ranstadsverket blir Västra Götalands första miljöriskområde. Och det andra i Sverige. Här utvanns uran på 1960-talet.

– Miljöriskområde är ett bra sätt att hantera den här typen av områden som inte kan saneras. Det innebär att området säkras och man får ett varaktigt skydd mot ingrepp och exploatering, säger Urban Lindqvist, länsmiljöingenjör vid Länsstyrelsen Västra Götaland.

Det aktuella området ligger nära Ranstadsverket i Skövde och Falköpings kommuner. Deponin består av rester från den uranutvinning som skedde på 1960-talet. Då drevs här en urangruva med efterföljande uranutvinning ur alunskiffer, det så kallade Ranstadsverket. I den 25 hektar stora deponin finns cirka 200 ton uran och även stora mängder andra metaller.

Uranbrytningen stoppades efter omfattande protester av skaraborgarna. Skövde och Falköpings kommuner utnyttjade sitt kommunala veto för att stoppa statliga LKAB:s planer för en storskalig brytning av uran kring Västgötabergen.

I början på 1990-talet lades en skyddstäckning på deponin för att förhindra syre och vatten att tränga in. Länsstyrelsen har sedan, i rollen som tillsynsmyndighet, följt hur läckaget från deponin har utvecklats. Läckaget har minskat och förhållandena har stabiliserats.

– För att inte läckaget ska öka i framtiden är det viktigt att täckningen inte skadas. Därför behövs restriktioner för området så ingen till exempel börjar gräva, fortsätter Urban Lindqvist. Länsstyrelsen föreslår därför att deponin, med kringliggande dikes- och dammsystem, förklaras som miljöriskområde. Till beslutet hör ett antal villkor som framför allt ska förhindra att marken och tätskiktet påverkas.

Miljöriskområdet är det första i sitt slag i länet och det andra i Sverige. Det kommer att märkas ut i terrängen och informationstavlor kommer att sättas upp. Området är inte farligt att vistas i vare sig ur strålningssynpunkt eller av andra miljöskäl.

Förslaget till beslut kungörs nu och remitteras till sakägare och närboende samt till olika myndigheter som ges möjlighet att yttra sig innan Länsstyrelsen beslutar.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet