Lördag 13 augusti 2022

Så säkras tentaveckan

Högskolan har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att tentaveckan ska vara "corona-säker"
Högskolan har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att tentaveckan ska vara "corona-säker"

Fler salar, tidigare insläpp och  digital tentamen på prov. Högskolan i Skövde förbereder sig för höstterminens första tentavecka.

Högskolans termin är delad i två studieperioder. Varje period avslutas med en så kallad tentavecka. Under den veckan tenterar studenterna den kurs de just har gått igenom. På Högskolan i Skövde börjar den första tentamensveckan för höstterminen 2020 den 23 oktober. Flera åtgärder har satts in för att göra veckan så coronasäker som möjligt.

Förebyggande åtgärder

Bland annat kommer det användas fler salar än normalt med färre studenter i varje sal. Där det har varit nödvändigt har avståndet ökats mellan varje sittplats i tentamenssalarna. För att undvika köbildning och trängsel kommer studenterna att släppas in tidigare i salarna. Några enstaka examinationer kommer dessutom att ges digitalt inom ramen för ett pilotprojekt.

Men om en student känner sig det minsta sjuk på tentamensdagen ska hen inte komma till högskolan utan istället invänta nästa tentamenstillfälle.

– När det gäller det kanske viktigaste säkerhetsåtgärden kan vi dock bara vädja till våra studenters ansvarskänsla. Det är väldigt viktigt att man stannar hemma och väntar in nästa tentatillfälle om man skulle känna sig det minsta sjuk på tentamensdagen, säger Elizabeth Persson som är biträdande chef för avdelningen för utbildnings- och studentstöd på Högskolan i ett pressmeddelande.

Praktiska krav

Högskolan har relativt stor frihet när det gäller att välja om en föreläsning ska ges digitalt eller på campus. Friheten när det gäller just salstentamen är dock av praktiska skäl mindre. Detta beror på att studenternas rättssäkerhet vid examinationen måste kunna garanteras.

Det handlar bland annat om att alla studenter ska får samma instruktioner för att kunna genomföra sin tentamen, att se till att det är den tenterande studenten som svarar på frågorna och ingen annan samt att de hjälpmedel som studenten använder är tillåtna att använda. Vid en vanlig salstentamen finns det väl etablerade rutiner för hantera den här typen av frågor. Metoderna är dock inte lika utvecklade när det gäller tentamen i digital form.

Digitalt på prov

Högskolan i Skövde har ändå börjat pröva en digital tentamensform som i stort kan likställas med en vanlig salstentamen. Metoden kan användas i undantagsfall med bibehållen rättssäkerhet för studenten men är ännu inte reda att användas i stor skala.

– Två av våra institutioner prövar nu modellen på några distanskurser för att se om den går att använda i större omfattning om pandemin skulle förvärras. Vi får utvärdera försöket och se om det kan vara en väg framåt, avslutar Elizabeth Persson.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer