Söndag 19 augusti 2018

”Bara riksdagen kan rädda oss”

-Om inte ni i riksdagen räddar oss nu, så är det kört för oss!
Johan Hillström, som är ordförande för Västsvensk Vattenkraftförening, är tydlig när branschen på måndagen mötte riksdagspartierna.
-Lagligförklara befintliga vattenkraftverk, vädjar han.

Det finns en tydlig desperation i luften när vattenkraftsägare från hela Västsverige samlas i Vara konserthus för att diskutera de nya statliga reglerna för den småskaliga vattenkraften.

Såväl föreläsningar som diskussion handlar i grund och botten om hur demokratin fungerar och om hur statliga myndigheter och tjänstemän hanterar miljöbalken och EU:s ramdirektiv. Flera vattenkraftägare menar att länsstyrelser, med stöd av domstolsbeslut, övertolkar EU:s vattendirektiv i syfte att riva ut dammar och kraftverk i det västsvenska åarna.

-Vi vill ha statliga tillsynsmyndigheter som kan vara bollplank, som ger råd och är ett stöd för oss så att vi gör rätt, säger Johan Hillström, Bredöl. Men idag är länsstyrelsen enbart en motpart som motarbetar oss, och som enskilda vattenkraftägare till och med är rädda för.

Kraftägaren Anders Ahlenius, Töreboda, gick längre i sin beskrivning:

-Alla politiker vi talat med, har varit väldigt förstående för våra problem, säger han. Men det hjälper inte. Hur har det blivit så att myndigheterna befolkats av personer som har egna agendor? Resultaten är förfärande.

-Vi som bor på landsbygden ser med förskräckelse hur man begränsar äganderätten och våra liv, säger han. Det gäller inte bara vattenkraften utan också skogs- och jordbruksmarken. Vi ser en långtgående reglering, vars syfte tycks vara att skrota landsbygden.

Johan Hillström pekar på att kraftverk och dammar bidrar till den biologiska mångfalden och är viktiga för att hålla vattenspeglar och grundvattennivåer.

-Vi driver väl fungerande företag som skapar arbetstillfällen, ger skatteintäkter och bidrar till en levande landsbygd, säger Johan Hillström. Vi bidrar med el-baskraft som borde vara viktig ur beredskapssynpunkt.

Västsvenska vattenkraftföreningen sågar regeringen nya förslag.

-Det innebär ökad regelbörda och innehåller inga förenklingar, säger Johan Hillström. Det går helt på tvärs mot riksdagens politiska ambitioner.

-Genomförs det, så innebär det slutet för den småskaliga vattenkraften i Sverige, hävdar han. Detta trots att EU till och med vill att vi ska återstarta gamla vattenkraftverk.

Närvarande riksdagsledamöter lyssnar på den massiva kritiken som framförs. Flera av dem hänvisar till pågående förhandlingar mellan regeringspartierna S och Mp, samt oppositionspartierna C, M och KD. Övriga partier deltar inte i den förhandlingen.

-Jag vill betona att de förslag som miljödepartementet presenterat inte är något lagförslag, säger Pernilla Gunther (KD) som själv deltar i dessa förhandlingar. Det är mycket som måste skrivas om eftersom en stor del av texterna är mycket olyckliga.

-Era remissvar har varit tydliga och vi lyssnar, säger Ulrika Carlsson (C). Men nu finns en stor möjlighet att ändå göra något positivt.

Hon och Pernilla Gunther hoppas att inom någon månad kunna presentera positiva resultat från förhandlingarna med regeringen.

-Men jag är själv oroad över tendenser till ökad aktivism inom de svenska myndigheter, det är ett otyg, säger hon.

Lars Tysklind (L) frågar sig hur det gått så fel i myndigheternas hantering av dessa frågor. Han menar att detta inte varit riksdagens avsikt.

-Vi måste ta med oss denna misstro mot myndigheterna. Det är riktigt allvarligt och måste analyseras, säger han. Det finns en ganska stor överimplementering av EU:s vattendirektiv i Sverige. Finland har exempelvis en helt annan klassificering av sina vattendrag.

-Så här går det när politiken tappar kontrollen över de statliga myndigheterna, säger Sten Bergheden (M). Regeringen kunde sätta ner foten och ha stoppat pågående tillståndsprocesser med en gång. Men regeringen gjorde ingenting.

-I grunden handlar detta om hur staten hanterar privatägda verksamheter som drivs utifrån gamla avtal och av hävd, säger han. Nu försöker statliga myndigheter ta över och lägga ner privat egendom.  Politiken måste ta kommandot över myndigheterna. I detta fallet är det uppenbart att det är Miljöpartiet som styr i bakgrunden.

Nu är Miljöpartiet inte närvarande vid utfrågningen i Vara. Partiet har inte ens skickat någon representant till konferensen, trots att partiet innehar miljöministerposten i regeringen.

Enda närvarande representant för regeringspartierna är nyvalda riksdagsledamot Petra Ekerum (S), Uddevalla, som är ersättare i miljö- och jordbruksutskottet:

-Jag har själv varit vid Bredöls kvarn och såg vid Nossan, och jag förstår den maktlöshet man känner mot myndigheterna. Det är hemskt. Vi tar till oss detta. Det får inte gå till så här, säger hon.

Någon representant för länsstyrelsen i Västra Götaland eller andra statliga myndigheter fanns dock inte närvarande i Vara konserthus på måndagen.

-Vi ville inte bjuda in dem, säger Johan Hillström. De har alla möjligheter att öppna egna dialoger. Men de lyssnar inte.

 

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet