Tisdag 25 september 2018

Ekonomi i balans på Skaraborgs sjukhus

Ekonomin för Skaraborgs sjukhus är i stort sett i balans med budget för perioden januari-augusti 2016. 

Denna utveckling beror på ökade intäkter, men även en sjunkande kostnadsutveckling, enligt sjukhusledningen. Intäktsökningen beror till stor del på ökade asylintäkter samt ökade bidrag och ersättningar.

Detta bidrar till att budgetavvikelsen för perioden är minus 3,8 miljoner kronor. För helåret 2016 prognostiseras en negativ budgetavvikelse med 43 miljoner kronor. Detta är en oförändrad prognos jämfört med tidigare delårsrapportering under våren.

Den totala vårdproduktionen är i nivå med budgeterade volymer. Rekryteringsproblem och ett ökat remissinflöde har dock försämrat tillgängligheten och ökat antal väntande till första besök och behandling, konstaterar styrelsen för Skaraborgs sjukhus.

Skaraborgs sjukhus omfattar sjukhusen i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet