Söndag 19 augusti 2018

Fortsatt låg tillgänglighet inom BUP i Skaraborg

Sjukhuset i Skövde.
Sjukhuset i Skövde.

Tillgängligheten inom barn – och ungdomspsykiatrin (BUP) i Skaraborg är fortsatt låg. Endast hälften får sitt första besök inom 30 dagar.
Och endast 3 av 4 patienter, 74 procent, får sin behandling/åtgärd på Skaraborgs sjukhus inom de 90 dagar som målet är. För ett år sedan var motsvarande siffra 81 procent.

Regionens östra hälso- och sjukvårdsnämnd, som omfattar Skaraborg behandlade på måndagen sin årsredovisning för 2017. Verksamhetsbidraget till nämnden från regionfullmäktige är cirka 5 miljarder kronor. Huvuddelen används för beställd vård inom Skaraborgs sjukhus. Nämnden redovisar ett positivt resultat på 4,9 miljoner kronor.

Den största positiva avvikelsen finns på region- och rikssjukvård som är 13,6 miljoner kronor under budget. De största negativa avvikelserna har sjukhus i regionen och utomregional länssjukvård på 8,5 respektive 6,8 miljoner kronor över budget.

Färre vårddagar

Befolkningens konsumtion av somatisk slutenvård vid sjukhusen inom regionen är lägre än föregående år. Även medelvårdtiden är lägre. Antalet vårddagar inom somatisk vård har minskat sedan 2016 med 3,5 procent. Antalet vårdtillfällen inom somatisk vård har sedan 2016 minskat med 1,9 procent.

Andelen öppenvård ökar, vilket är en önskad utveckling. Besök på vårdcentralerna har under året ökat med 7,5 procent.

Inom psykiatrin ökar konsumtionen av öppenvård, medan antalet vårdtillfällen är oförändrat vid regionens sjukhuset. Befolkningens konsumtion av digitala kontakter ser ut att ha ökat väsentligt inom den psykiatriska vården. 2016 var antalet sådana digitala besök inom psykiatrin 3534 stycken. 2017 är motsvarande siffra 6299 besök – vilket är en ökning med hela 78 procent.

Tillgänglighet

När det gäller tillgängligheten är målet att alla patienter vid Skaraborgs Sjukhus ska få vänta maximalt 90 dagar för sitt första besök hos läkare. Dit är det fortfarande en bit kvar. I december 2017 var resultatet 86 procent, vilket är samma nivå som det var i december 2016. Genomsnittet för Västra Götalandsregionen är 79 procent.

Det finns också ett mål som säger att alla patienter som väntar på behandling/åtgärd också ska vänta maximalt 90 dagar. På denna punkt sjunker måluppfyllelsen. Vid Skaraborgs sjukhus var siffran i december 74 procent, att jämföra med motsvarande siffra i december 2016 som var 81 procent. För hela regionen är siffran ännu lägre 66 procent.

Inom barn- och ungdomspsykiatrin är det bara 50 procent av barn och ungdomar som kan göra sitt första besök inom 30 dagar. Målet är 100 procent. I december 2016 var motsvarande siffra 49 procent. För hela regionen är motsvarande siffra 62 procent.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer