Torsdag 1 oktober 2020

”Jobb och välfärd kommer alltid först”

Skaraborgsbygden har skickat ut en enkät till de tio ledamöter som representerar Skaraborg i riksdagen. De har fått svar på åtta frågor som är viktiga för Skaraborg.

Carina Ohlsson, Patrik Björck, Erik Ezelius – Socialdemokraterna

1) Kapacitetstaket är nått för Västra Stambanan, framförallt på sträckan Göteborg-Alingsås. Har du agerat kring detta i riksdagsarbetet?

1) Länsbänken d.v.s vi socialdemokratiska skaraborgare Carina Ohlsson, Patrik Björck och Erik Ezelius har återkommande motionerat om att bygga ut Västra Stambanan och i våra kontakter med ansvariga i regeringen påtalat att en satsning på stambanan inte bara är av vikt för Skaraborg utan för tillväxt i hela landet.

2) Mer än 10 procent av den svenska livsmedelsproduktionen sker i Skaraborg. Har du agerat och hur för att stärka livsmedelsproduktionens konkurrenskraft?

2) Redan under förra mandatperioden markerade regeringen en tydlig position genom sitt arbete med den svenska livsmedelsstrategin. Som riksdagsledamot driver vi på via motioner om kompetensförsörjning och en stärkt arbetsmarknad i Västsverige. Löpande håller vi i länsbänken kontakt och dialog med såväl lokala aktörer som ansvariga ministrar inom området.

3) I Skaraborg till skillnad mot stora delar av landet lever tillverkningsindustrin i allra högsta grad och Skaraborg sysselsätter många inom fordonsindustrin, en industri som är stadd i stor förändring. Har du uppmärksammat tillverknings- och fordonsindustrin i riksdagsarbetet?

3) De socialdemokratiska riksdagsledamöterna från hela Västsverige samlas kring vår vision om att bibehålla Skaraborg samt övriga delar inom vår region som ett starkt kluster för fordons- och tillverkningsindustrin, vilket vi uppmärksammar via gemensamma motioner kring satsningar på utbildning och utveckling av vår infrastruktur.

4) Högskolan i Skövde är Sveriges minsta högskola och Skaraborg har en lägre andel högskoleutbildade än riket som helhet. Vilka initiativ har du medverkat till för att stärka Högskolan i Skövde?

4) Löpande håller vi kontakt med representanter från Högskolan i Skövde, vilka ger ett tydligt budskap om att de har viljan och ambitionen att göra mer. En utveckling av HiS är absolut nödvändig för Skaraborgs utveckling, vilket vi givetvis framför i våra kontakter med de socialdemokratiska representanterna i regeringen som har ansvar för frågan.

5) Skara Sommarland är en av flera stora nöjesparker som på grund av covid-19 inte kunde öppna i sommar en hel bransch blöder. Hur ska turistnäringen överleva, vilka förslag/initiativ har du medverkat till?

5) Pandemin har slagit hårt mot många näringar, däribland turistnäringen. Regeringen har levererat åtskilliga ändringsbudgetar för att stötta dessa, bl a genom omställningsstöd. Vi har alla olik uppdrag i riksdagen, men vi har bidragit för att bidra till en så skyndsam hantering som möjligt i alla Corona-relaterade förslag.

6) Försvarsmakten är i allra högsta grad närvarande i Skaraborg och Försvarsmakten ska växa i landet och totalförsvaret ska återupprättas efter årtionden av bantning. En trång del för att växa är bland annat brist på officerare.  Har du uppmärksammat försvars- och totalförsvarsfrågorna i riksdagsarbetet?

6) Erik Ezelius en yrkesofficer från Skaraborgs regemente. Det ger oss Socialdemokrater i Skaraborg en nära kontakt med försvarsmakten och försvarsfrågorna. Senast förra veckan deltog Erik tillsammans med försvarsministern på ett studiebesök på TrängR och förde då fram våra styrkor i Skaraborg, inte minst den goda samverkan mellan våra kommuner och Försvarsmakten.

7) En stor del av Skaraborgs transporter sker på det finmaskiga vägnätet med fyrsiffriga vägar och eller vägsamfälligheter som gör vad de kan att med små medel hålla vägarna i någorlunda farbart skick.  Det finns på många ställen brister i bärighet och underhåll? Har du uppmärksammat det finmaskiga vägnätets problematik i riksdagsarbetet?

7) En viktig fråga för oss i Skaraborg och för en levande landsbygd. Länsbänken har under allmänna motionstiden drivit på för förändring av andelstal för enskilda vägar.

8) Vilken fråga/ vilka frågor anser du vara viktigast att driva för skaraborgarna resterande två år av mandatperioden?

8) För oss är det alltid jobb och välfärd som kommer först. De frågorna hänger dessutom intimt ihop. Jobb driver välfärd och välfärd driver jobb. Det är ingen skillnad på var i landet du bor det är samma samband. Precis som framgått av tidigare frågor är tillverkningsindustri, livsmedelsindustri och jordbruk viktiga för Skaraborg och naturligtvis utbildningsfrågor.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet