Torsdag 9 juli 2020

Nytt vattenavtal mellan Vara och Lidköping

Vara kommun köper vatten från Lidköpings kommun och nu är ett nytt avtal på plats. Avtalstiden omfattar fyra år med möjlighet till förlängning i ytterligare fyra år, med start 1 januari 2021.

Omförhandling av priset sker vartannat år och uppföljning av avtalet sker årsvis. Avtalet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Lidköping och Vara godkänner avtalet och att besluten vinner laga kraft.

Prishöjningen innebär att priset höjs per kubikmeter till 4,89 öre, vilket är mer än en fördubbling gentemot tidigare prisnivå. Det motsvarar 1,9 mnkr i ökade intäkter för Lidköpings kommun. För Vara kommun innebär det nya avtalet en kostnadsökning om ca 6 procent på Vatten- och avlopp, vilket kommer att påverka taxorna från och med 2022. För 2021 kommer de ökade kostnaderna att hanteras inom befintlig budget.

Det gamla avtalet sägs i och med denna överenskommelse upp i förtid med motivet att kostnadsnivån inte var i enlighet med självkostnaden för vattenleveransen.

Vara kommun säljer vatten till Essunga och Grästorps kommuner, även dessa priser kommer att påverkas av det nya avtalet.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet