Torsdag 30 mars 2023

De vill bryta ensamheten som dödar

Att människor dör i förtid på grund av ofrivillig ensamhet är något som en grupp forskare på Högskolan i Skövde vill ändra på, bland annat genom ökad kunskap.
De har tagit fram ett utbildningsmaterial som kan öka kunskapen och medvetenheten om betydelsen av social gemenskap.

Utbildningsmaterialet består av en inspelad föreläsning och en enkel rapport som sammanfattar det viktigaste att känna till om ofrivillig ensamhet och betydelsen av social samvaro. Materialet är anpassat för att kunna användas vid kortare insatser som till exempel en arbetsplatsträff eller en halvdag på jobbet.
Forskarna hoppas att materialet blir ett stöd för de som jobbar med frågan och för de som på andra sätt kommer i kontakt med människor som lever i ofrivillig ensamhet.
– Idag mår människor dåligt och dör i förtid på grund av ofrivillig ensamhet. Så ska det inte behöva vara. Förhoppningsvis kan vårt utbildningskit bidra till ökad kunskap, medvetenhet och förändring, säger Pernilla Bjerkeli, projektledare och lektor i folkhälsovetenskap vid Högskolan i Skövde.

Ensamhet lika farligt som rökning
Pernilla Bjerkeli berättar att social gemenskap är oerhört betydelsefullt för vår hälsa. Ofrivillig ensamhet, det vill säga en känsla av att våra sociala relationer inte uppfyller våra sociala behov, utgör ett allvarligt folkhälsoproblem. Många drabbas och det orsakar stort lidande. Trots att det är ett lika stort hälsoproblem som rökning eller övervikt får det inte alls samma uppmärksamhet. Det finns dock stora möjligheter att öka livskvalitén och förebygga ensamhet men kunskapen om betydelsen av social samvaro behöver ökas på nästan alla nivåer i samhället, menar forskarna.
– Det gäller yrkesverksamma, civilsamhällets olika aktörer och var och en av oss som medmänniskor. Utbildningsmaterialet är en pusselbit och där finns även intervjuer med personer som redan idag arbetar med olika projekt för att främja social samvaro, säger Pernilla Bjerkeli.

Behov av ökad kunskap
I början av projektet gick forskarna igenom vad som då fanns beskrivet om ofrivillig ensamhet. De upptäckte snart att det fanns behov av material om unga och om vuxna i arbetsför ålder. Det mesta fokuserade på äldre personer där problemet hittills fått störst uppmärksamhet men ofrivillig ensamhet finns i alla åldersgrupper.
De såg också att det fanns ett behov av ett hälsofrämjande perspektiv som fokuserade på att underlätta social gemenskap och minska risken för ofrivillig ensamhet istället för att enbart rikta in sig på de som redan känner sig ensamma.
Ett annat område där forskarna såg ett behov handlar om social samvaro online och digitala verktyg som gör det lättare att umgås.

Givande samverkan
Dessa behov har forskarna nu fyllt med det nya materialet som förankrats med människor som till vardags arbetar med frågan och de utmaningar det innebär.
– Vi i arbetsgruppen har haft täta möten där vi dels har diskuterat arbetet sinsemellan och dels drivit det framåt i nära samverkan med initierade kollegor som arbetar med frågorna kommunalt och regionalt samt med våra uppdragsgivare på Västra Götalandsregionen.
Genom att fortlöpande ha förankrat arbetet med personer som i det dagliga arbetar med dessa frågor har forskarna säkerställt att materialet fungerar i verkligheten.
– De har bidragit med viktiga erfarenheter, idéer och synpunkter. På så vis har vi säkerställt att materialet kommer att vara användbart. Det har varit en mycket givande samverkan, säger Pernilla Bjerkeli.
Projektet har bedrivits i samverkan mellan Högskolan i Skövde, Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund.

En grupp forskare vid Högskolan i Skövde har tagit fram ett utbildningsmaterial som kan användas som verktyg för dem som på olika sätt arbetar med människor som kämpar mot ensamhet.

Pernilla Bjerkeli, lektor i folkhälsovetenskap vid Högskolan i Skövde, är projektledare för satsningen mot ensamhet.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer