Onsdag 20 februari 2019

Slam på åkrar kan förbjudas

Slam från reningsverk ska inte längre få spridas på svenska åkrar. Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över hur ett förbud kan utformas.

Slammet från reningsverken innehåller fosfor som jordbruket är beroende av. Det innehåller också innehåller tungmetaller som kadmium och bly.

I dag används en tredjedel av allt slam som gödsel på åkrar och resten innehåller för höga halter av giftiga ämnen och klarar inte certifieringsprocessen.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet