Tisdag 25 september 2018

SLU ska undersöka skogens kolsänka

Regeringen ger Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i uppdrag att ta fram prognoser för hur den svenska skogen tar upp och släpper ut växthusgaser.

Ett aktivt skogsbruk är viktig i klimatomställningen till ett fossilfritt samhälle. För att kunna bruka skogen på bästa sätt krävs information om hur mycket växthusgaser den tar upp och släpper ut, den så kallade kolsänkan.

Regeringen har därför gett Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i uppdrag att ta fram prognoser och scenarier inklusive underlag till svensk referensnivå för att kunna bokföra den svenska skogens och skogsmarkens kolsänka.

– Klimatomställningen till ett fossilfritt och biobaserat samhälle är en ödesfråga. Den svenska skogen och skogsmarken producerar stora mängder bioenergi och tar samtidigt nästan upp lika mycket koldioxid som de sammanlagda utsläppen från industrin, transporter och energiproduktionen i Sverige. Det är därför viktigt att ha en väl underbyggd nationell referensnivå som även EU kan luta sig mot i det fortsatta klimatarbetet, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Merparten av bioenergin i Sverige, som i allt högre grad ersätter fossila bränslen, hämtas från skogen. Det handlar framför allt om avverkningsrester och biprodukter från skogsnäringen i form av bland annat bark och flis.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet