Fredag 5 juni 2020

”Spel för galleriet om vattenkraften”

Johan Hillström, Bredöl, är ordförande för Västsvensk vattenkraftförening.
Johan Hillström, Bredöl, är ordförande för Västsvensk vattenkraftförening.

Västsvensk vattenkraftförening är mycket kritisk mot  Havs- och vattenmyndighetens remissomgång för ”Nationell plan för omprövning av vattenkraften” (NAP).
Föreningen kräver att småskalig vattenkraft betraktas som samhällsnyttig verksamhet.

– Remisserna är ett spel för galleriet i syfte att ge sken av demokrati. Myndigheterna måste sluta med alla dessa remisser, de som ska svara på remisser dränks i byråkrati. Det är ett systemfel inom vattenförvaltningen, skriver ordförande Johan Hillström, Bredöl, i föreningens remissvar.

Han påpekar att kraftägare inte har resurser, och jurister, för att kunna hantera alla remisser som de förväntas svara på.

– Vem som helst som tänker efter lite, inser att alla mängder av komplicerade remisser är en skendemokrati i syfte att göra det så oerhört komplicerat att de som svarar på remisserna ska knäckas, och inte orka framföra det som skulle vara nödvändigt. Därmed vinner myndigheterna, som dessutom har bestämt sig redan från början att inte beakta något av vad som framförs, skriver föreningen.

Föreningen påpekar att remisstiden är exempellöst illa vald. Den sammanfaller med den tid då alla vattenkraftsägare också ska lämna in anmälan till NAP, vilket innebär att Västsvensk Vattenkraftförening också måste stötta medlemmarna med detta arbete.

I remissvaret kräver föreningen att småskalig vattenkraft ska betraktas som samhällsnyttig:

– Det måste i planen tydligt framgå att småskalig vattenkraft under 1,5 MW är samhällsnyttig verksamhet. Skrivs inte detta in tydligt i planen kommer det inte att kunna gå att KMV-klassa vattenförekomster och få undantag ”fullt ut” enligt vad EU-rätten medger.

KMV-klassning betyder ”Kraftigt modifierade vattendrag”. Havs-och vattenmyndigheten har i en rapport från 2014 bedömt att småskaliga vattenkraftverk inte ska omfattas av KMV, vilket innebär betydligt hårdare miljöprövning.

Västsvensk vattenkraftförening menar att detta strider mot riksdagens uttalande.

– Den politiska styrningen måste bli radikalt mycket tydligare och distinkt, och planförslaget justeras därefter, påpekar Johan Hillström och Västsvensk vattenkraftförening.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer