Lördag 23 oktober 2021

Bioraffinaderi vid Sötåsen?

Agroväst i Skara ska koordinera ett stort EU-projekt för att vidareutveckla ett grönt bioraffinaderi vid Sötåsenskolan i Töreboda för produktion av biogas. Västra Götalands regionutvecklingsnämnd anslår totalt 3,7 miljoner kronor till projektet.

Projektet som heter Green VALLeys är ett tänkt Interreg-projekt och en ansökan om EU-finansiering lämnades in till Interreg ÖKS i september. På torsdagen behandlade regionutvecklingsnämnden projektansökan om 3,7 miljoner kronor. Den totala projektkostnaden är 7,6 miljoner kronor.

Projektet ska vidareutveckla och demonstrera ett grönt bioraffinaderi med vallgröda som råvara, enligt koncept som tagits fram vid Aarhus universitet.

Principen är att vallen skördas, växtsaften pressas ut och proteinerna skiljs ifrån för att ersätta till exempel sojabönor i djurfoder, varefter den sockerrika återstoden används för att producera biogas. Den fasta delen kan användas som fossilfritt bränsle eller fiberråvara.

Projektet ingår i ett större sammanhang, där danskarna har medel att skala upp sitt befintliga bioraffinaderikoncept i Aarhus till närapå kommersiell skala.

I Sverige utvecklas konceptet i mindre skala för västsvenska förhållanden. En mindre anläggning uppförs enligt dansk modell på Sötåsens naturbruksskola i Töreboda.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Agroväst och Chalmers med Agroväst som projektägare, och löper till år 2021

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer