Fredag 20 juli 2018

Domstol upphäver beslut om Ryholms stormosse

Det är många turer kring Ryholms mosse, mellan Töreboda och Tibro. En dom från Mark- och miljööverdomstolen inebär att länsstyrelsen får göra ny prövning av effekterna av utdikningen på mossen.
Det är många turer kring Ryholms mosse, mellan Töreboda och Tibro. En dom från Mark- och miljööverdomstolen inebär att länsstyrelsen får göra ny prövning av effekterna av utdikningen på mossen.

Mark- och miljööverdomstolen ger Naturskyddsföreningen delvis rätt om Ryholms mosse. Länsstyrelsen får bakläxa och göra omtag för att utreda effekterna av utdikningen av mossen.
Däremot menar domstolen att Rölunda Produkter inte nu kan åläggas återställa mossen efter utdikningen som gjorts 2010.

På tisdagen kom Mark- och miljööverdomstolens dom i en av flera segdragna tvister om Ryholms stormosse, vid sjön Viken.

Naturskyddsföreningen har överklagat att länsstyrelsen i Västra Götaland i maj 2015 godkände att Rölunda Produkter AB gjort en miljömässigt godtagbar efterbehandling av den utdikning som skett på mossen åren 2010-2012. Till grund för den dikningen ligger en gammal vattendom från 1899.

Återförvisar

Nu återförvisar Mark- och miljööverdomstolen delar av ärendet till länsstyrelsen för ny prövning. Domstolen är högsta instans och beslutet kan inte överklagas. Domstolen upphäver länsstyrelsens beslut och skriver i sin dom:

-Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att det mot bakgrund av utredningen i målet framstår som troligt att en viss marksjunkning har skett. Det är dock oklart hur stor marksjunkningen är.

Domstolen menar att de uppgifter som Naturskyddsföreningen har lämnat visar att det finns förutsättningar att utreda frågan närmare genom att eftersöka fixpunkterna från 1899 års dikningsföretag.

”Med utgångspunkt från dessa kan man bedöma till vilken bottennivå som Rölundas rensning och utgrävning sträcker sig och därmed vilken påverkan på mossen som detta eventuellt får”, menar domstolen.

Ostridigt

Samtidigt avvisar  domstolen Naturskyddsföreningens andra punkt för sin överklagan. Den handlar om att Rölunda Produkter ska åläggas att återställa all dikning som genomförts efter år 2010.

-Det är ostridigt att det finns behov av ytterligare efterbehandling inom koncessionsområdet, konstaterar Mark- och miljööverdomstolen, men fortsätter:

-Mark- och miljööverdomstolen finner inte skäl att nu förelägga Rölunda att återställa all dikning som bolaget genomfört sedan 2010.

Skaraborgs Naturskyddsförenings Olov Holmstrand menar att detta är en bakläxa för länsstyrelsen, och att avsnitt i domen kan påverka andra beslut. Han tänker då på länsstyrelsens nyligen fattade beslut om att  godkänna dispens för markavvattning på del av mossen. Även det beslutet kommer att överklagas av naturskyddsföreningen till Mark- och miljödomstolen.

-Det lilla ordet ”nu” i sista meningen kan välvilligt tolkas som att domstolen möjligen kan anta att länsstyrelsens utredning kommer att visa ett sådant behov av ytterligare återställning av mossen, kommer att finnas som resultat av utredningen, konstaterar Olov Holmstrand.

-Rimligen bör det här avsnittet i domen påverka det aktuella dispensbeslutet om markavvattning, menar han.

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet