Tisdag 28 september 2021

Vara bygger ny återvinningscentral

Jennie-Ann Olsson Holm, avfallssamordnare, och Erik Lindström, ordförande tekniska nämnden, på området där den nya återvinningscentralen kommer att byggas.
Jennie-Ann Olsson Holm, avfallssamordnare, och Erik Lindström, ordförande tekniska nämnden, på området där den nya återvinningscentralen kommer att byggas.

Den 1 januari 2023 planerar Vara kommun att slå upp dörrarna för en ny modern återvinningscentral i Heljeved i utkanten av Vara tätort. Det första spadtaget för nyetableringen tas i höst.

Vara kommun har idag ingen egen återvinningscentral, ÅVC, utan köper sedan 90-talet in tjänsten av Ragn-Sells som har en mindre ÅVC på sin fastighet i ett centralt beläget industriområde i Vara. Den nuvarande anläggningen är inte anpassad för dagens krav kring avfallshantering och är svår att anpassa för att möta framtidens än hårdare miljökrav.

Under 2017 lät kommunen genomföra en lokaliserings- och behovsutredning för en ny ÅVC. Utredningen analyserade möjliga lokaliseringar utifrån olika aspekter så som tillgänglig yta, markförutsättningar, konkurrerande markintressen och miljöpåverkan. Tre alternativ bedömdes vara relativt likvärdiga, men att Heljeved ansågs vara något mer fördelaktigt.

Den nya återvinningscentralen byggs på en yta om 30 000 kvadratmeter, vilket motsvarar cirka fyra fotbollsplaner. På denna yta kommer en del även innehålla gata och parkenhetens verksamhet i form av lager och upplag. I planeringsarbetet har stor hänsyn tagits för att skapa en trafiksäker, hållbar och flexibel återvinningscentral som ska kunna möta kommuninvånarnas behov både i dag och i framtiden. Grönytor, planteringar av träd och buskar samt vallar runt återvinningscentralen ska ge ett trevligare intryck samt minska risken för lukt och skräp att spridas med vinden.

Heljeveds återvinningscentral kommer även erbjuda så kallat ”grönt kort” som gör det möjligt för kommunens invånare att besöka återvinningscentralen även efter ordinarie öppettider. Detta kommer öka servicen betydligt jämfört med idag. Det gröna kortet möjliggörs av Vara kommuns inträde i kommunalförbundet Avfall Östra Skaraborg (AÖS) som till årsskiftet byter namn till Avfall & Återvinning Skaraborg.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet