Torsdag 30 mars 2023

Plus i kassan i Vara kommun

Foto: Fredrik Andersson
Foto: Fredrik Andersson

I delårsbokslutet för augusti beräknas Vara kommuns resultat för helåret 2020 uppgå till 78 miljoner kronor vilket är 41 miljoner bättre än budgeterat, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Det goda resultatet förklaras i huvudsak av ökade intäkter från staten i syfte att kompensera för lägre skatteintäkter och ökade kostnader till följd av Coronapandemin.

Nämnderna väntas tillsammans ge ett överskott om 8 mkr. Socialnämnden och bildningsnämnden ger tillsammans ett underskott om – 6,3 mkr, men resultatet vägs upp av överskott i kommunstyrelsen och tekniska nämnden om 14,2 mkr vilket till större delen förklaras av en lägre investeringstakt än beräknat. Övriga nämnder ger ett resultat inom tilldelad ram.

Utöver nämndernas överskott om 8 mkr förklaras resterande del av överskottet av ökade generella statsbidrag om 32 mkr, lägre skatteintäkter om -7 mkr, statlig kompensation för sjuklönekostnader om 6 mkr samt återvunna momsmedel om 2 mkr.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet