Lördag 17 november 2018

Akutsjukhusens ekonomi oroar

Det ekonomiska resultatet för Västra Götalandsregionen har försämrats i förhållande till de senaste åren. Helårsprognosen visar på ett nollresultat vilket är 185 miljoner kronor bättre än budget. Men resultatproblemen finns vid akutsjukhusen.

Oron kring ekonomin för regionens akutsjukhus kvarstår. Helårsprognosen visar visserligen på ett nollresultat vilket är 185 miljoner kronor bättre än budget. Men regionens koncernkontor bedömer att det finns risk för ett resultat kan försämras kopplat till sjukhusens kostnadsutveckling.

-Nu kända statsbidrag är beslutade, således är möjligheterna för ytterligare interna intäkter till sjukhusen begränsade, skriver regiondirektören i sitt underlag till regionstyrelsen.

Regionstyrelsen vill därför att regionfullmäktige uppdrar åt hälso- och sjukvårdsnämnderna samt sjukhusstyrelserna att i samverkan genomföra åtgärder för en ökad produktivitet. Syftet är att uppnå tillgänglighetsmål och en ekonomi i balans.

I delårsrapporten, för mars månad, konstateras vidare att tillgängligheten inom vårdgarantiområdena har en svag förbättring under första kvartalet, främst för besök. Men för att nå målet om noll väntande över 90 dagar vid slutet av 2018 så behöver takten öka.

Kösituationen fortsätter att förbättras. Sjukhusen lyfter fram att bristen på operations- och narkospersonal försvårar möjligheterna att öka antalet behandlingar.

Under första kvartalet har Närhälsan Online kommit igång ordentligt och det har utförts 1 700 läkarbesök via internet. Nästa steg i utvecklingen är att öka läkartiderna ytterligare samt att erbjuda onlinebesök till sjuksköterska och psykolog, uppger Närhälsan.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet