Tisdag 25 juni 2019

Inget beslut om nytt biljettsystem för Västtrafik

Det dröjer med förenklandet av Västtrafiks biljettsystem.70 biljettzoner ska bli  tre. Efter återremissen hamnar ärendet åter på regionstyrelsens bord.
Det dröjer med förenklandet av Västtrafiks biljettsystem.70 biljettzoner ska bli  tre. Efter återremissen hamnar ärendet åter på regionstyrelsens bord.

Regionfullmäktige återremitterar förslaget om ett nytt enklare biljettsystem för Västtrafik. Det nya systemet skulle minska antalet biljettzoner, från 70 zoner till tre zoner. 

Vid regionfullmäktiges möte på tisdagen skulle regionfullmäktige sätta punkt för det föråldrade biljettsystem som styrt regionens kollektivtrafik sedan Västra Götalandsregionen bildades. I praktiken har regionen ärvt de gamla zongränserna från tidigare länstrafikbolag, vilket försvårar för många resenärer.

– Detta är den största förändringen av Västtrafiks biljettsystem, som någonsin genomförts.

Det säger kollektivtrafiknämndens ordförande Ulrika Frick (MP), Mölndal, när hon presenterar förslaget att minska antalet biljettzoner i Västtrafik.

Syftet är att göra kollektivtrafikresandet enklare. Exempelvis för resenärer som reser över kommungränser.

Den nya indelningen bygger på tre zoner. Zon A omfattar Göteborg, Mölndal, Partille och Öckerö. Zon B omfattar övriga nio kommuner i Göteborgsregionen inklusive Kungsbacka. Zon C omfattar resterande 37 kommuner i Västra Götaland.

Återremiss

Socialdemokraterna anser att förslaget om tre zoner i grunden är bra, men yrkar ändå återremiss när frågan på tisdagen avgjordes i regionfullmäktige.

– Förslaget är orättvist, det lever inte upp till att göra systemet enklare för alla resenärer, säger Lena Malm (S), Göteborg, som är vice ordförande i regionens kollektivtrafiknämnd.

– En effekt är att resandet kommer bli dyrare för kortare resor, medan det blir billigare för längre resor. Detta drabbar regionens större städer, menar hon.

Göteborg

Vänsterpartiet vill, med liknande argumentation, också återremittera förslaget.

– En effekt av förslaget blir att resandet i Göteborgs kommun – zon A – blir dyrare. Göteborgarna bör garanteras nuvarande prisnivå, säger Egon Frid (V), Vara.

Han syftar på att priset för månadskortet i Göteborg, enligt beräkningarna, kommer öka från 625 kronor till 695 kronor.

– Det står Göteborg stad fritt att subventionera resandet i sin kommun om man vill, säger Ulrika Frick (MP).

– Dagens förslag till beslut är ett principiellt inriktningsbeslut, senare ska vi hantera prisfrågorna, påminner Roland Karlsson (C), Tvärred.

En återremiss kan begäras av en minoritet i regionfullmäktige, och kräver enbart stöd av en tredjedel av ledamöterna. Därmed kunde S och V driva igenom återremissyrkandet. Samtliga övriga partier ville godkänna det nya biljettsystemet, och fatta beslut vid tisdagens sammanträde.

Beslutet om återremiss innebär att frågan nu går tillbaka till regionstyrelsen.

Frustrerad

– Jag är jättefrustrerad. Regionfullmäktige hade nu äntligen, efter åtta år av utredning, att ta beslut om den största förenklingen av biljett- och zonsystemet i Västra Götalandsregionen någonsin. Vi beklagar verkligen att socialdemokraterna väljer att ytterligare försena beslutet, säger Ulrika Frick (MP) efter regionfullmäktiges beslut.

– Det är ledsamt att man väljer denna väg. Det handlar ju om att förenkla och skapa ett rättvist zon- och biljettsystem för resenärerna. Nu låter man Göteborgs interna angelägenheter drabba och försena välkomna förenklingar för övriga 48 kommuner, menar Lars Holmin (M) ordförande i Styrelsen för Västtrafik.

Forcering

Eftersom det finns majoritet i regionfullmäktige för det liggande förslaget kommer förslaget inom kort tillbaka på fullmäktiges bord.

Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) kommer redan nästa vecka lyfta frågan i den tunga Beredningsgruppen för hållbar utveckling (BHU) som består av regionledingen och länets kommuner.

– Vi är måna om att snabbt forcera ärendet, säger Johnny Magnusson.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer