Lördag 17 november 2018

Nu byggs Västlänken i Göteborg

Mark- och miljööverdomstolen har idag gett klartecken för att börja bygga Västlänken.
-Detta är jätteviktigt för Skaraborg och hela regionen, säger Ulf Eriksson, Falköping, som är vice ordförande i Västra Götalands regionutvecklingsnämnd.

Redan tidigare i vår stod det klart att mark- och miljödomstolens beslut, att godkänna beslutade detaljplaner i Göteborg för det stora järnvägsprojektet, stod fast. Detta efter att högsta instans, mark- och miljööverdomstolen, valde att inte överpröva ärendet.

Idag har mark- och miljööverdomstolen också gett klartecken för att järnvägsprojektet Västlänken och Olskrokens planskildhet får påbörjas. Detta utan hinder av att mark- och miljödomstolens dom inte fått laga kraft.

Tillväxt

– Vi är mycket glada över beslutet. Göteborgsregionen växer snabbt och allt fler människor väljer att leva och arbeta här. En viktig del i att utveckla en hållbar och öppen stad och region är att fler åker kollektivt. Därför behövs nya möjligheter för människor att resa på ett smidigt och säkert sätt, säger Västsvenska Handelskammarens vd Johan Trouvé.

-Att vi på detta sätt kan lösa trafikknuten i Göteborg är helt avgörande för både regionens och Göteborgs framtida tillväxt, säger Ulf Eriksson (C).

Ökad befolkning

När Västlänken invigs 2026 kommer invånarantalet i regionen ha ökat med cirka 200 000 sedan regeringen beslöt att den ska byggas. Med oförändrad takt i befolkningstillväxten har Västra Götaland två miljoner invånare kring år 2070.

Västlänken ingår i det Västsvenska trafikpaketet. Hela paketet innehåller stora satsningar på vägar och järnvägar som ska bidra till att den västsvenska arbetsmarknadsregionen kan växa och utvecklas.

Västlänken innebär att nya järnvägar byggs under Göteborg som ger möjlighet för regiontåg att passera staden och nå tre station i Göteborg. Utöver Centralstationen en station under Korsvägen och en under Hagaparken

Den ursprungliga tidplanen bygger på att hela det västsvenska paketet ska vara avslutat år 2028, medan byggnationen av Västlänken ska vara klar 2026. Redan 2024 räknar dock Västtrafik med att regiontågen ska kunna anlöpa den nya Centralstationen i Göteborg.

Tre stationer

-Tidsplanen håller, vi ser inga problem med det. Inriktningen av projektet har inte ändrats. Dessutom håller kostnadsbilden, sa Ulf Agnberg, kommunikationsansvarig för Västlänken på Trafikverket till Skaraborgsbygden i början av mars månad.

Totalt kostar det västsvenska paketet 34 miljarder kronor (2009 års prisnivå). Staten står för hälften av kostnaden och medfinansiering sker lokalt och regionalt efter beslut i bred politisk enighet i Göteborgs kommunfullmäktige, regionfullmäktige i Västra Götaland samt i Halland.

Riksdagen beslöt därför också år 2010 att införa en trängselskatt i Göteborg från 2013. Enbart trängselskatten ska stå för 14 miljarder kronor i projektet.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer