Onsdag 15 augusti 2018

Nytt avtal för elever på naturbruksskolor

Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner är på god väg att enas om ett nytt långsiktigt samverkansavtal för naturbruksutbildningarna.

Ett nytt avtal mellan regionen och kommunerna är viktigt för att säkerställa den framtida finansieringen av regionens naturbruksskolor i Svenljunga, Skara (Uddetorp) och Töreboda (Sötåsen). Speciellt som det tillkommit nya privata naturbruksskolor, sedan regionen lagt ner sina skolor i Nuntorp, Dingle och Strömma.

De överläggningar som förts mellan regionen och de fyra kommunalförbunden, har resulterat i ett avtalsförslag för åren 2019 – 2022. Det bygger på samma grundprinciper som nu gällande avtal. Kommunerna uppdrar åt regionen att även i fortsättningen vara skolhuvudman för naturbruksprogrammen inom gymnasieskolan.

Finansieringen löses genom en 50/50 princip, vilken innebär att regionen betalar hälften av elevkostnaden, genom ägarbidrag till skolorna. Berörd kommun betalar andra hälften av elevkostnaderna för elever från den egna kommunen.

Denna princip innebär en kostnadsökning för kommunen, från cirka 80 000 kronor per plats till 100 000 kronor per plats.

Samtidigt ges kommunerna full frihet att anordna egna naturbruksprogram.

I en protokollsanteckning har parterna också kommit överens om att Västra Götalandsregionen ska skjuta till motsvarande kostnad per elev, om elever från kommunen väljer naturbruksprogram hos annan skolhuvudman än regionen. Konsekvensen blir att för sådana elever, betalar regionen hälften av elevkostnaden.

Avtalet diskuteras på regionutvecklingsnämndens möte på onsdag. Avtalet måste godkännas av regionen samt var och en av länets 49 kommuner.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet