Torsdag 16 augusti 2018

”Regionalisera arbetsmarknadspolitiken”

Västra Götalandsregionen vill öka den regionalt styrningen över arbetsmarknadspolitiken och se en anpassning efter behov på den lokala och regionala arbetsmarknaden. Därmed kan fler människor få arbete och matchas mot lediga jobb, menar regionen.

Regionutvecklingsnämnden skickade idag in en skrivelse till regeringens delbetänkande i arbetsmarknadsutredningen. I skrivelsen efterfrågar Västra Götalandsregionen

– Politiskt har vi sedan länge ett mål att regionen ska kunna ta ett utökat ansvar i relation till staten vad gäller arbetsmarknadspolitiken. De statliga pengarna skulle få mer effekt om de användes bättre. Detta har vi lyft med arbetsmarknadsministern och nu gör vi ett konkret inspel till arbetsmarknadsutredningen, säger Birgitta Losman, regionutvecklingsnämndens ordförande.

Arbetsmarknadsutredningen syftar till att analysera och ta fram åtgärder hur det statliga åtagandet för arbetsmarknadspolitiken kan göras mer effektivt och tydligare. En del i utredningen handlar om Arbetsförmedlingens uppdrag och om delar av myndighetens uppdrag kan läggas ut på andra aktörer.

I praktiken arbetar Arbetsförmedlingen utifrån sitt uppdrag att få arbetslösa i arbete, kommunerna utifrån att medborgarna ska ha en försörjning. På var sitt håll försöker de lösa samma uppgift med relativt lite samordning och begränsat strategiskt samarbete. Systemet blir ineffektivt och tungrott.

Ända sedan finanskrisen 2009 har regionen sett kompetensförsörjningsfrågorna som ett viktigt bidrag till den regionala utvecklingen. Det har också funnits samsyn mellan Västra Götalandsregionen och regeringen kring detta, både i alliansen och nuvarande regering. Inom många branscher är kompetensbrist en flaskhals för utveckling och en orsak till att produktionsökningar och tillväxt inte äger rum.

– Vi har bedrivit olika typer av utvecklingsprojekt kring kompetensförsörjning. Nu hoppas vi att arbetsmarknadsutredningen kan ta ett mer samlat grepp på de förändringar som behöver göras för att få en effektivare arbetsmarknads- och kompetenförsörjningspolitik, säger Birgitta Losman.

Kommunerna tar ett stort ansvar men har själva inte resurser att skapa arbetstillfällen eller ge utbildningar. Det finns ett behov av att samarbeta mer mellan kommuner, delregioner och regional nivå för att få ut människor i arbete, Idag står över 70 procent av de arbetssökande långt från arbetsmarknaden. För denna grupp behövs aktiva åtgärder för att de ska komma i jobb, till exempel genom att sänka trösklarna till arbetsmarknaden och att varva utbildning med arbete.

Ett annat område som kan spela stor roll genom ökad finansiering och ökat regionalt inflytande är validering. Västra Götaland har genom Validering Väst tagit fram valideringsverktyg som prövats framgångsrikt både regionalt och nationellt men omfattningen kan öka betydligt. Det råder brist på finansiella resurser för validering, vilket har bromsat in genomförandet och skapat en flaskhals för ett annars effektivt matchningsverktyg.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet